ရတနာပုံ (သံတူကြောင်းကွဲ)

ရတနာပုံ ဆိုသည်မှာ မန္တလေးမြို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ -

လူပုဂ္ဂိုလ်များ ပြင်ဆင်

ထုတ်ဝေမှုများ ပြင်ဆင်

နေရာဒေသများ ပြင်ဆင်