ရတနာပုံ (သံတူကြောင်းကွဲ)

ရတနာပုံ ဆိုသည်မှာ မန္တလေးမြို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ -

လူပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ဆင်

ထုတ်ဝေမှုများပြင်ဆင်

နေရာဒေသများပြင်ဆင်