ရန်ကုန် (သံတူကြောင်းကွဲ)

ရန်ကုန် ဟူသော အမည်သည် အောက်ပါတို့အနက်မှ တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ပထဝီဝင်ပြင်ဆင်

နေရာဒေသပြင်ဆင်

တက္ကသိုလ်များပြင်ဆင်

မီဒီယာပြင်ဆင်