လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနထားရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် လက်ထက်တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်​ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၂၀၂၁ခုနှစ် ဩဂုတ် လ ၁ရက်နေ့တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်[၁] ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။[၂] အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ကွဲပြားသည်မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် လက်အောက်ခံ ဦးစီးဌာနများမှာ လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ခွဲခြားထားသော်လည်း ဦးစီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဌာနများဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများသည် နေပြည်တော်တွင် ရုံးချုပ်သာ ထားရှိပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ရုံးများမှာမူ သီးသန့်ဦးစီးဌာနများအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာရုံးများဟုသာ ထားရှိထားသည်။ အခြားဌာနများကဲ့သို့ ဦးစီးဌာနအသီးသီး၏ အကြီးအမှူးများမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍများ၌ မပါဝင်သော လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိထားသည့် ဌာနများဖြစ်သည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Immigration and Population
 မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားဝန်ကြီးဌာန
ဌာနချုပ်ရုံးအမှတ် (၄၈)၊နေပြည်တော်
ဝန်ကြီးများဦးမြင့်ကြိုင်
ဝက်ဘ်ဆိုက်mip.gov.mm

သမိုင်းကြောင်း

ပြင်ဆင်ရန်

၁၉၅၀ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်နေ့တွင် သန်းခေါင်စာရင်းမင်းကြီးရုံးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။၁၉၅၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့တွင် ထိုရုံးကို အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် စာရင်းအင်းနှင့် စီးပွားရေးဌာနနှင့် ပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၁၉၅၇ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ရက်နေ့တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန အမည်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနအသစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ့တွင် သန်းခေါင်စာရင်းမင်းကြီးရုံးအား ထိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ သန်းခေါင်စာရင်းဌာနဖြစ်လာသည်။ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် စတင်ရာ ၁၉၇၂ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပေါင်းစည်း၍ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ၎င်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနဟူ၍ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုဌာနလက်အောက်တွင် လူဝင်မှုနှင့် နိုင်ငံသားဌာနခွဲ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲ၊ သန်းခေါင်စာရင်း စစ်တမ်းနှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းဌာနခွဲနှင့် စီမံရေးရာဌာနခွဲများ ပါဝင်သည်။နဝတအစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၂ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန ၂ခု ပြန်လည် ခွဲထုတ်ခဲ့ရာ လဝကဌာနသည် ပြည်ထဲရေးအောက် ပါဝင်ခဲ့သည်။

၁၉၉၅ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ရက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအား ခွဲထုတ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန တစ်ခုပါဝင်သည်။၁၉၉၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့တွင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ သန်းခေါင် စာရင်းစစ်တမ်းနှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲကို ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ဦးစီးဌာန (၂)ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဌာနကိုပါ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရာ ဦးစီးဌာန (၃)ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။[၃]၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကို ဦးစီးဌာနတစ်ခုအနေဖြင့် ထားရှိကာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြန်လည်ထားရှိရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့သည်။[၄]သို့ရာတွင် မပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပေ။

၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လတွင် အစိုးရအဖွဲ့အသစ် တက်လာရာ ဝန်ကြီးဌာနများ လျှော့ချရေးအတွက်[၅] အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပေါင်းစည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှ ဦးစီးဌာန (၃)ခုအပါအဝင် ဦးစီးဌာန (၆)ခု၊ အဖွဲ့ (၁)ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၂၀၂၁ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၆လပြည့်သည့်နေ့တွင် အိမ်စောင့်အစိုးရဟူ၍ ပြောင်း၍ ဖွဲ့စည်းရာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနအား အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ပြန်လည် ခွဲထုတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ယင်းအပြင် အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ်ဦးစီးဌာန တစ်ခုကိုပါ အသစ်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ဝန်ကြီးများ (၂၀၁၁ - ၂၀၂၁)

ပြင်ဆင်ရန်

ဖွဲ့စည်းပုံ

ပြင်ဆင်ရန်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှာ

  1. လူဝင်မှုကြီးကြပ်‌‌​ရေးဦးစီးဌာန
  2. အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံသား ဦးစီးဌာန[၆]
  3. ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန
  4. အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ်ဦးစီးဌာန[၇] တို့ ဖြစ်သည်။

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

ပြင်ဆင်ရန်

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှာ ဦးဝင်းဇော်အောင်[၈] ဖြစ်သည်။

အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်နိုင်ငံသား ဦးစီးဌာန

ပြင်ဆင်ရန်

အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန၏  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှာ  ဦးထိန်ဝင်း ဖြစ်သည်။

အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ်ဦးစီးဌာန

ပြင်ဆင်ရန်

အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ်ဦးစီးဌာန၏  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှာ ဦးမင်းဟိန်း ဖြစ်သည်။[၉]