အသက် သည် သက်မဲ့ အရာဝတ္တု မှ ခွဲခြားထားသော သက်ရှိရုပ်စု ၏ အခြေအနေ ကိုခေါ်သည်။