သိန်းညွန့် (သံတူကြောင်းကွဲ)

သိန်းညွန့် အမည်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ -