သံဃာဒိသိသ်အာပတ် သည် မြတ်စွာဘရား၏ သားတော် ရဟန်းများအတွက် ပညတ်တော်မူခဲ့သည့် အာပတ် ဖြစ်သည်။[၁]

သံဃာဒိသိသ်အာပတ် (၁၃) ပါးပြင်ဆင်

သုက္ကဝိဿဋ္ဌိသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - သုက္ကဝိဿဋ္ဌိသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ကာယသံသဂ္ဂသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကာယသံသဂ္ဂသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ဒုဋ္ဌုလ္လဝါစာသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဒုဋ္ဌုလ္လဝါစာသိက္ခာပုဒ်

[၁]

အတ္တကာမပါရိစရိယသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အတ္တကာမပါရိစရိယသိက္ခာပုဒ်

[၁]

သဉ္စရိတ္တသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - သဉ္စရိတ္တသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ကုဋိကာရသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကုဋိကာရသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ဝိဟာရကာရသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဝိဟာရကာရသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ဒုဋ္ဌဒေါသသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဒုဋ္ဌဒေါသသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ဒုတိယ ဒုဋ္ဌဒေါသသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဒုတိယ ဒုဋ္ဌဒေါသသိက္ခာပုဒ်

[၁]

သံဃဘေဒသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - သံဃဘေဒသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ဘေဒါနုဝတ္တကသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဘေဒါနုဝတ္တကသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ဒုဗ္ဗစသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဒုဗ္ဗစသိက္ခာပုဒ်

[၁]

ကုလဒူသကသိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကုလဒူသကသိက္ခာပုဒ်

[၁]

အာပတ်ဖြေခြင်းပြင်ဆင်

ဒေသနာကြားခြင်း ဟု သံဃာများက သုံးနှုန်းကြငည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ ၁.၁၃ ဝိနည်းပိဋက၊ ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်