ဒေးဒရဲမြို့

တိုးမြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေးသကြီး ကွန်းခြံကုန်း မြို့နယ်နှင့် ဧရာဝတီ တံတား ဒေးဒရဲ ဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။
(ဒေးဒရဲ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဒေးဒရဲမြို့သည် ဖျာပုံခရိုင်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်