ဒေးဒရဲမြို့

(ဒေးဒရဲ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဒေးဒရဲမြို့သည် ဖျာပုံခရိုင်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်