သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဒေဝတာသံယုတ်ပြင်ဆင်

နဠဝဂ်ပြင်ဆင်

နန္ဒနဝဂ်ပြင်ဆင်

သတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

သတုလ္လပကာယိကဝဂ်ပြင်ဆင်

အာဒိတ္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ဇရာဝဂ်ပြင်ဆင်

အဒ္ဓဝဂ်ပြင်ဆင်

ဆေတွာဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒေဝပုတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

အနာထပိဏ္ဍိကဝဂ်ပြင်ဆင်

နာနာတိတ္ထိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ကောသလသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

မာရသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဘိက္ခုနီသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဗြဟ္မသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗြဟ္မဏသံယုတ်ပြင်ဆင်

အရဟန္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ဥပါသကဝဂ်ပြင်ဆင်

ဝင်္ဂီသသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဝနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ယက္ခသံယုတ်ပြင်ဆင်

သက္ကသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

နိဒါနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဗုဒ္ဓဝဂ်ပြင်ဆင်

အာဟာရဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒသဗလဝဂ်ပြင်ဆင်

ကဠာရခတ္တိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂဟပတိဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုက္ခဝဂ်ပြင်ဆင်

မဟာဝဂ်ပြင်ဆင်

သမဏဗြာဟ္မဏဝဂ်ပြင်ဆင်

သမဏဗြာဟ္မဏဝဂ်

အန္တရပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အဘိသမယသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဓာတုသံယုတ်ပြင်ဆင်

နာနတ္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ကမ္မပထဝဂ်ပြင်ဆင်

စတုတ္ထဝဂ်ပြင်ဆင်

အနမတကဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ကဿပသံယုတ်ပြင်ဆင်

လာဘသက္ကာရသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ရာဟုလသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

လက္ခဏသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩပမ္မသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဘိက္ခုသံယုတ်ပြင်ဆင်

ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ခန္ဓသံယုတ်ပြင်ဆင်

နာကုလပိတုဝဂ်ပြင်ဆင်

အနိစ္စဝဂ်ပြင်ဆင်

ဘာရဝဂ်ပြင်ဆင်

နတုမှာကံဝဂ်ပြင်ဆင်

အတ္တဒီပဝဂ်ပြင်ဆင်

ဥပယဝဂ်ပြင်ဆင်

အရဟန္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ခဇ္ဇနီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ထေရဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုပ္ဖဝဂ်ပြင်ဆင်

အန္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ဓမ္မကထိကဝဂ်ပြင်ဆင်

အဝိဇ္ဇာဝဂ်ပြင်ဆင်

ကုက္ကုဠဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒိဋ္ဌိဝဂ်ပြင်ဆင်

ရာဓသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

အာယာစနဝဂ်ပြင်ဆင်

ဥပနိသိန္နဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒိဋ္ဌိသံယုတ်ပြင်ဆင်

သောတာပတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဂမနဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယဂမနဝဂ်ပြင်ဆင်

စတုတ္ထဂမနဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩက္ကန္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဥပ္ပါဒသံယုတ်ပြင်ဆင်

ကိလေသသံယုတ်ပြင်ဆင်

သာရိပုတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

နာဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

သုပဏ္ဏသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂန္ဓဗ္ဗကာယသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဝလာဟကသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဝစ္ဆဂေါတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဈာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

သဠာယတနသံယုတ်ပြင်ဆင်

အနိစ္စဝဂ်ပြင်ဆင်

ယမကဝဂ်ပြင်ဆင်

သဗ္ဗဝဂ်ပြင်ဆင်

ဇာတိဓမ္မဝဂ်ပြင်ဆင်

သဗ္ဗအနိစ္စဝဂ်ပြင်ဆင်

အဝိဇ္ဇာဝဂ်ပြင်ဆင်

မိဂဇာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂိလာနဝဂ်ပြင်ဆင်

ဆန္နဝဂ်ပြင်ဆင်

သဠဝဂ်ပြင်ဆင်

ယောဂက္ခေမိဝဂ်ပြင်ဆင်

လောကကာမဂုဏဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂဟပတိဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒေဝဒဟဝဂ်ပြင်ဆင်

နဝပုရာဏဝဂ်ပြင်ဆင်

နန္ဒိက္ခယဝဂ်ပြင်ဆင်

သဋ္ဌိပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

သမုဒ္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

အာသီဝိသဝဂ်ပြင်ဆင်

ဝေဒနာသံယုတ်ပြင်ဆင်

သဂါထာဝဂ်ပြင်ဆင်

ရဟောဂတဝဂ်ပြင်ဆင်

အဋ္ဌသတပရိယာယဝဂ်ပြင်ဆင်

မာတုဂါမသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဇမ္ဗုခါဒကသံယုတ်ပြင်ဆင်

သာမဏ္ဍကသံယုတ်ပြင်ဆင်

မောဂ္ဂလာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

စိတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂါမနိသံယုတ်ပြင်ဆင်

အသင်္ခတသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

အဗျာကတသံယုတ်ပြင်ဆင်

မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

မဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

အဝိဇ္ဇာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဝိဟာဝဂ်ပြင်ဆင်

မိစ္ဆတ္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဋိပတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

အညတိတ္တယပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

သူရိယပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧကဓမ္မပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဧကဓမ္မပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗောဇ္ဈင်္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဗ္ဗတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂိလာနဝဂ်ပြင်ဆင်

ဥဒါယိဝဂ်ပြင်ဆင်

နီဝရဏဝဂ်ပြင်ဆင်

စက္ကဝတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

သာကစ္ဆဝဂ်ပြင်ဆင်

အာနာပါနဝဂ်ပြင်ဆင်

နိရောဓဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနအပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

သတိပဋ္ဌာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

အမ္ဗပါလိဝဂ်ပြင်ဆင်

နာလန္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

သီလဋ္ဌိတိဝဂ်ပြင်ဆင်

အနနုဿုတဝဂ်ပြင်ဆင်

အမတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဣဒန္ဒိယသံယုတ်ပြင်ဆင်

သုဒ္ဓိကဝဂ်ပြင်ဆင်

မုဒုတရဝဂ်ပြင်ဆင်

ဆဠိဒန္ဒိယဝဂ်ပြင်ဆင်

သုခိဒန္ဒိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဇရာဝဂ်ပြင်ဆင်

သူကရခတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗောဓိပက္ခိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

သမ္မပ္ပဓာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဣဒ္ဓိပါဒသံယုတ်ပြင်ဆင်

စာပါလဝဂ်ပြင်ဆင်

ပါသာဒကမ္ပနဝဂ်ပြင်ဆင်

အယောဂုဠဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

အနုရုဒ္ဓသံယုတ်ပြင်ဆင်

ရဟောဂတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဈာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

အာနာပါနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဧကဓမ္မဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

သောတာပတ္တိသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဝေဠုဒွါရဝဂ်ပြင်ဆင်

ရာဇာကာရာမဝဂ်ပြင်ဆင်

သရဏာနိဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုညာဘိသန္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

သဂါထကပုညာဘိသန္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

သပ္ပညဝဂ်ပြင်ဆင်

မဟာပညဝဂ်ပြင်ဆင်

သစ္စသံယုတ်ပြင်ဆင်

သမာဓိဝဂ်ပြင်ဆင်

ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနဝဂ်ပြင်ဆင်

ကောဋိဂါမဝဂ်ပြင်ဆင်

သီသပါဝနဝဂ်ပြင်ဆင်

ပပါတဝဂ်ပြင်ဆင်

အဘိသမယဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဌမအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုနယအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

စတုတ္ထအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဉ္စဂတိပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်