သံယုတ္တနိကာယ် သုတ္တန်များစာရင်း

အောက်ပါတို့သည် ထေရဝါဒပိဋကတ်၊ သုတ္တန်ပိဋကတ်၊ သံယုတ္တနိကာယ်၌ပါဝင်သော သုတ္တန် (သုတ်) များ၏ စာရင်းဖြစ်သည်။

သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဒေဝတာသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • နဠဝဂ်
 1. ဩဃတရဏသုတ်
 2. နိမောက္ခသုတ်
 3. ဥပနီယသုတ်
 4. အစ္စေန္တိသုတ်
 5. ကတိဆိန္ဒသုတ်
 6. ဇာဂရသုတ်
 7. အပ္ပဋိဝိဒိတသုတ်
 8. သုသမ္မုဋ္ဌသုတ်
 9. မာနကာမသုတ်
 10. အရညသုတ်
 • နန္ဒနဝဂ်
 1. နန္ဒနသုတ်
 2. နန္ဒတိသုတ်
 3. နတ္တိပုတ္တသမသုတ်
 4. ခတ္တိယသုတ်
 5. သဏမာနသုတ်
 6. နိဒ္ဒါတန္ဒီသုတ်
 7. ဒုက္ကရသုတ်
 8. ဟိရီသုတ်
 9. ကုဋိကာသုတ်
 10. သမိဒ္ဓိသုတ်
 • သတ္တိဝဂ်
 1. သတ္တိသုတ်
 2. ဖုသတိသုတ်
 3. ဇဋာသုတ်
 4. မနောနိဝါရဏသုတ်
 5. အရဟန္တသုတ်
 6. ပဇ္ဇောတသုတ်
 7. သရသုတ်
 8. မဟဒ္ဓနသုတ်
 9. စတုစက္ကသုတ်
 10. ဧဏိဇင်္ဂသုတ်
 • သတုလ္လပကာယိကဝဂ်
 1. သဗ္ဘိသုတ်
 2. မစ္ဆရိသုတ်
 3. သာဓုသုတ်
 4. နသန္တိသုတ်
 5. ဥဇ္ဈာနသညိသုတ်
 6. သဒ္ဓါသုတ်
 7. သမယသုတ်
 8. သကလိကသုတ်
 9. ပဌမပဇ္ဇုန္နဓီတုသုတ်
 10. ဒုတိယပဇ္ဇုန္နဓီတုသုတ်
 • အာဒိတ္တဝဂ်
 1. အာဒိတ္တသုတ်
 2. ကိံဒဒသုတ်
 3. အန္နသုတ်
 4. ဧကမူလသုတ်
 5. အနောမသုတ်
 6. အစ္ဆရာသုတ်
 7. ဝနရောပသုတ်
 8. ဇေတဝနသုတ်
 9. မစ္ဆရိသုတ်
 • ဇရာဝဂ်
 1. ဇရာသုတ်
 2. အဇရသာသုတ်
 3. မိတ္တသုတ်
 4. ဝတ္ထုသုတ်
 5. ပဌမဇနသုတ်
 6. ဒုတိယဇနသုတ်
 7. တတိယဇနသုတ်
 8. ဥပ္ပထသုတ်
 9. ဒုတိယသုတ်
 10. ကဝိသုတ်
 • အဒ္ဓဝဂ်
 1. နာမသုတ်
 2. စိတ္တသုတ်
 3. တဏှာသုတ်
 4. သံယောဇနသုတ်
 5. ဗန္ဓနသုတ်
 6. အတ္တဟတသုတ်
 7. ဥဍ္ဍိတသုတ်
 8. ပိဟိတသုတ်
 9. ဣစ္ဆာသုတ်
 10. လောကသုတ်
 • ဆေတွာဝဂ်
 1. ဆေတွာသုတ်
 2. ရထသုတ်
 3. ဝိတ္တသုတ်
 4. ဝုဋ္ဌိသုတ်
 5. ဘီတာသုတ်
 6. နဇီရတိသုတ်
 7. ဣဿရိယသုတ်
 8. ကာမသုတ်
 9. ပါထေယျသုတ်
 10. ပဇ္ဇောတသုတ်
 11. အရဏသုတ်
 • ပဌမဝဂ်
 1. ပဌမကဿပသုတ်
 2. ဒုတိယကဿပသုတ်
 3. မာဃသုတ်
 4. မာဂဓသုတ်
 5. ဒါမလိသုတ်
 6. ကာမဒသုတ်
 7. ပဉ္စာလစဏသုတ်
 8. တာယနသုတ်
 9. စန္ဒိမသုတ်
 10. သူရိယသုတ်


ဒေဝပုတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • အနာထပိဏ္ဍိကဝဂ်
 1. စန္ဒိမသသုတ်
 2. ဝေဏ္ဍုသုတ်
 3. ဒီဃလဋ္ဌိသုတ်
 4. နန္ဒနသုတ်
 5. စန္ဒနသုတ်
 6. ဝါသုဒတ္တသုတ်
 7. သုဗြဟ္မသုတ်
 8. ကကုဓသုတ်
 9. ဥတ္တရသုတ်
 10. အနာထပိဏ္ဍိကသုတ်
 • နာနာတိတ္ထိယဝဂ်
 1. သိဝသုတ်
 2. ခေမသုတ်
 3. သေရီသုတ်
 4. ဃဋီကာရသုတ်
 5. ဇန္တုသုတ်
 6. ရောဟိတဿသုတ်
 7. နန္ဒသုတ်
 8. နန္ဒိဝိသာလသုတ်
 9. သုသိမသုတ်
 10. နနာတိတ္ထိယသာဝကသုတ်

ကောသလသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. ဒဟရသုတ်
 2. ပုရိသသုတ်

ဇရာမရဏသုတ်

 1. ပိယသုတ်
 2. အတ္တရက္ခိတသုတ်
 3. အပ္ပကသုတ်
 4. အဍ္ဍကရဏသုတ်
 5. မလဒိကာသုတ်
 6. ယညသုတ်
 7. ဗန္ဓနသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. သတ္တဇဋိလသုတ်
 2. ပဉ္စရာဇသုတ်
 3. ဒေါဏပါကသုတ်
 4. ပဌမသင်္ဂါမသုတ်
 5. ဒုတိယသင်္ဂါမသုတ်
 6. မလဒိကာသုတ်
 7. အပ္ပမာဒသုတ်
 8. ကလျာဏမိတ္တသုတ်
 9. ပဌမအပုတ္တကသုတ်
 10. ဒုတိယအပုတ္တကသုတ်
 • တတိယဝဂ်
 1. ပုဂ္ဂလသုတ်
 2. အယျိကာသုတ်
 3. လောကသုတ်
 4. ဣဿတ္တသုတ်
 5. ပဗ္ဗတူပမသုတ်

မာရသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. တပေါကမ္မသုတ်
 2. ဟတ္ထိရာဇဝဏ္ဏသုတ်
 3. သုဘသုတ်
 4. ပဌမမာရာပါသသုတ်
 5. ဒုတိယမာရပါသုတ်
 6. သပ္ပသုတ်
 7. သုပတိသုတ်
 8. နန္ဒတိသုတ်
 9. ပဌမအာယုသုတ်
 10. ဒုတိယအာယုသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
  1. ပါသာဏသုတ်
 1. ကိန္နုသီဟသုတ်
 2. သကလိကသုတ်
 3. ပတိရူပသုတ်
 4. မာနသသုတ်
 5. ပတ္တသုတ်
 6. ဆဖဿယတနသုတ်
 7. ပိဏသုတ်
 8. ကဿကသုတ်
 9. ရဇ္ဇသုတ်
 • တတိယဝဂ်
 1. သမ္ဗဟုလသုတ်
 2. သမိဒ္ဓိသုတ်
 3. ဂေါဓိကသုတ်
 4. သတ္တဝဿာနဗန္ဓသုတ်
 5. မာရဓီတုသုတ်


ဘိက္ခုနီသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. အာဠဝိကာသုတ်
 2. သောမာသုတ်
 3. ကိသာဂေါတမီသုတ်
 4. ဝိဇယာသုတ်
 5. ဥပ္ပလဝဏ္ဏာသုတ်
 6. စာလာသုတ်
 7. ဥပစာလာသုတ်
 8. သီသုပစာလာသုတ်
 9. သေလာသုတ်
 10. ဝဇိရာသုတ်

ဗြဟ္မသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. ဗြဟ္မာယာစနသုတ်
 2. ဂါရဝသုတ်
 3. ဗြဟ္မဒေဝသုတ်
 4. ဗကဗြဟ္မသုတ်
 5. အညတရဗြဟ္မသုတ်
 6. ဗြဟ္မလောကသုတ်
 7. ကောကာလိကသုတ်
 8. ကတမောဒကတိဿသုတ်
 9. တုရူဗြဟ္မသုတ်
 10. ကောကာလိကသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. သနင်္ကုမာရသုတ်
 2. ဒေဝဒတ္ထသုတ်
 3. အန္ဓကဝိန္ဒသုတ်
 4. အရုဏဝသီသုတ်
 5. ပရိနိဗ္ဗာသုတ်

ဗြဟ္မဏသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • အရဟန္တဝဂ်
 1. ဓနဉ္စာနီသုတ်
 2. အက္ကောသသုတ်
 3. အသုရိန္ဒကသုတ်
 4. ဗလင်္ဂိကသုတ်
 5. အဟိံသကသုတ်
 6. ဇဋာသုတ်
 7. သုဒ္ဓိကသုတ်
 8. အဂ္ဂိကသုတ်
 9. သုန္ဒရိကသုတ်
 10. ဗဟုဓီတရသုတ်
 • ဥပါသကဝဂ်
 1. ကသိဘာရဒွါဇသုတ်
 2. ဥဒယသုတ်
 3. ဒေဝဟိတသုတ်
 4. မဟာသာသုတ်
 5. မာနတ္တဒ္ဓသုတ်
 6. ပစ္စနီကသုတ်
 7. နဝကမ္မိကသုတ်
 8. ကဋ္ဌဟာရသုတ်
 9. မာတုပေါသကသုတ်
 10. ဘိက္ခကသုတ်
 11. သင်္ဂါရဝသုတ်
 12. ခေါမဒုဿသုတ်

ဝင်္ဂီသသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. နက္ခန္တသုတ်
 2. အရတိသုတ်
 3. ပေသလသုတ်
 4. အာနန္ဒသုတ်
 5. သုဘာသိတသုတ်
 6. သာရိပုတ္တသုတ်
 7. ပဝါရဏာသုတ်
 8. ပရောသဟဿသုတ်
 9. ကောဏညသုတ်
 10. မောဂ္ဂလဒါနသုတ်
 11. ဂဂ္ဂရာသုတ်
 12. ဝင်္ဂီသသုတ်

ဝနသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. ဝိဝေကသုတ်
 2. ဥပဋ္ဌာနသုတ်
 3. ကဿပဂေါတ္တသုတ်
 4. သမ္ဗဟုလသုတ်
 5. အာနန္ဒသုတ်
 6. အနရုဒ္ဓသုတ်
 7. နာဂဒတ္ထသုတ်
 8. ကုလဃရဏီသုတ်
 9. ဝဇ္ဇီပုတ္တသုတ်
 10. သဇ္ဈာယသုတ်
 11. သကုသလဝိတက္ကသုတ်
 12. မဇ္ဈနှိကသုတ်
 13. ပါကတိဒန္ဒိယသုတ်
 14. ဂန္ဓတ္တေနသုတ်

ယက္ခသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. ဣန္ဒကသုတ်
 2. သက္ကနာမသုတ်
 3. သူစိလေမသုတ်
 4. မဏိဘဒ္ဒသုတ်
 5. သာနုသုတ်
 6. ပိယင်္ကရသုတ်
 7. ပုနဗ္ဗသုသုတ်
 8. သုဒတ္ထသုတ်
 9. ပဌမသုက္ကာသုတ်
 10. ဒုတိယသုက္ကာသုတ်
 11. စီရာသုတ်
 12. အာဠဝကသုတ်

သက္ကသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. [သုဝီရသုတ်
 2. သုသီမသုတ်
 3. ဓဇဂ္ဂသုတ်
 4. ဝေပစိတ္တိသုတ်
 5. သုဘာသိတဇယသုတ်
 6. ကုလာဝကသုတ်
 7. နဒုဗ္ဘိယသုတ်
 8. ဝေရောစနအသုရိန္ဒသုတ်
 9. အရညာယတနဣသိသုတ်
 10. သမုဒ္ဒကသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. ဝတပဒံသုတ်
 2. သက္ကနာမသုတ်
 3. မဟာလိသုတ်
 4. ဒလိဒ္ဒသုတ်
 5. ရာမဏေယျကသုတ်
 6. ယဇမာနသုတ်
 7. ဗုဒ္ဓဝန္ဒနာသုတ်
 8. ဂဟဋ္ဌဝန္ဒနာသုတ်
 9. သတ္ထာရဝန္ဒနာသုတ်
 10. သံဃဝန္ဒနာသုတ်
 • တတိယဝဂ်
 1. ဆေတွာသုတ်
 2. ဒုဗ္ဗဏ္ဏိယသုတ်
 3. အမ္ဗရိမာယာသုတ်
 4. အစ္စယသုတ်
 5. အက္ကောဓသုတ်

နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

နိဒါနသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ဗုဒ္ဓဝဂ်
 1. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသုတ်
 2. ဝိဘဂသုတ်
 3. အဋိပဒါသုတ်
 4. ဝိပဿီသုတ်
 5. သိခီသုတ်
 6. ဝေဿဘူသုတ်
 7. ကကုသန္ဓသုတ်
 8. ကောဏာဂမနသုတ်
 9. ကဿပသုတ်
 10. ဂေါတမသုတ်
 • အာဟာရဝဂ်
 1. အာဟာရသုတ်
 2. မောဠိယဖဂ္ဂုနသုတ်
 3. သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 4. ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 5. ကစ္စာနဂေါတ္တသုတ်
 6. ဓမ္မကထိကသုတ်
 7. အစေလကဿပသုတ်
 8. တိမ္ဗရုကသုတ်
 9. ဗာလပဏ္ဍိတသုတ်
 10. ပစ္စယသုတ်
 • ဒသဗလဝဂ်
 1. ဒသဗလသုတ်
 2. ဒုတိယဒသဗလသုတ်
 3. ဥပနိသသုတ်
 4. အညတိတ္တိယသုတ်
 5. ဘူမိဇသုတ်
 6. ဥပဝါဏသုတ်
 7. ပစ္စယသုတ်
 8. ဘိက္ခုသုတ်
 9. သမဏဗြာမဏသုတ်
 10. ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 • ကဠာရခတ္တိယဝဂ်
 1. ဘူတသုတ်
 2. ကဠာရသုတ်
 3. ဉာဏဝတ္ထုသုတ်
 4. ဒုတိယဉာဏဝတ္ထုသုတ်
 5. အဝိဇ္ဇာပစ္စယသုတ်
 6. ဒုတိယအဝိဇ္ဇာပစ္စယသုတ်
 7. နတုမှသုတ်
 8. စေတနာသုတ်
 9. ဒုတိယစေတနာသုတ်
 10. တတိယစေတနာသုတ်
 • ဂဟပတိဝဂ်
 1. ပဉ္စဝေရဘယသုတ်
 2. ဒုတိယပဉ္စဝေရဘယသုတ်
 3. ဒုက္ခသုတ်
 4. လောကသုတ်
 5. ဉာတိကသုတ်
 6. အညတရဗြဟ္မဏသုတ်
 7. ဇာဏုဿောဏိသုတ်
 8. လောကာယတိကသုတ်
 9. အရိယသာဝကသုတ်
 10. ဒုတိယအရိယသာဝကသုတ်
 • ဒုက္ခဝဂ်
 1. ပရိဝီမံသနသုတ်
 2. ဥပါဒါနသုတ်
 3. သံယောဇနသုတ်
 4. ဒုတိယသံယောဇနသုတ်
 5. မဟာရုက္ခသုတ်
 6. ဒုတိယမဟာရုက္ခသုတ်
 7. တရုဏရုက္ခသုတ်
 8. နာမရူပသုတ်
 9. ဝိညာဏသုတ်
 10. နိဒါနသုတ်
 • မဟာဝဂ်
အဿုတဝါသုတ်

ဒုတိယအဿုတဝါသုတ် ပုတ္တမံသူပမသုတ် အတ္ထိရာဂသုတ် နဂရသုတ် သမ္မသသုတ် နဠကလာပီသုတ် ကောသမ္ဗိသုတ် ဥပယန္တိသုတ်

သုသိမသုတ်
 • သမဏဗြာဟ္မဏဝဂ်
သမဏဗြာဟ္မဏဝဂ်

ဇရာမရဏသုတ်

ဇာတိသုတ္တာဒိဒသက
 • အန္တရပေယျာလဝဂ်
 1. ဒုတိယသတ္ထုသုတ္တာဒိဒသက
 2. သိက္ခာသုတ္တာဒိပေယျာလဧကာဒသက

အဘိသမယသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. နခသိခါသုတ်
 2. ပေါက္ခရဏီသုတ်
 3. သမ္ဘေဇ္ဇဥဒကသုတ်
 4. ဒုတိယသမ္ဘေဇ္ဇဥဒကသုတ်
 5. ပထဝီသုတ်
 6. ဒုတိယပထဝီသုတ်
 7. သမုဒ္ဒသုတ်
 8. ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်
 9. ပဗ္ဗတသုတ်
 10. ဒုတိယပဗ္ဗတသုတ်
 11. တတိယပဗ္ဗတသုတ်

ဓာတုသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • နာနတ္တဝဂ်
 1. ဓာတုနာနတ္တသုတ်
 2. ဖဿနာနတ္တသုတ်
 3. နောဖဿနာနတ္တသုတ်
 4. ဝေဒနာနာနတ္တသုတ်
 5. ဒုတိယဝေဒနာနာနတ္တသုတ်
 6. ဗာဟိရဓာတုနာနတ္တသုတ်
 7. သညာနာနတ္တသုတ်
 8. နောပရိယေသနာနာနတ္တသုတ်
 9. ဗာဟိရဖဿနာနတ္တသုတ်
 10. ဒုတိယဗာဟိရဖဿနာနတ္တသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. သတ္တဓာတုသုတ်
 2. သနိဒါနသုတ်
 3. ဂိဉ္စကာဝသထသုတ်
 4. ဟီနာဓိမုတ္တိကသုတ်
 5. စင်္ကမသုတ်
 6. သဂါထာသုတ်
 7. အဿဒ္ဓသံသန္ဒနသုတ်
 8. အဿဒ္ဓမူလကသုတ်
 9. အဟိရိကမူလကသုတ်
 10. အနောတ္တပ္ပမူလကသုတ်
 11. အပ္ပဿုတမူလကသုတ်
 12. ကုသီတမူလကသုတ်
 • ကမ္မပထဝဂ်
 1. အသမာဟိတသုတ်
 2. ဒုဿီလသုတ်
 3. ပဉ္စသိက္ခာပဒံသုတ်
 4. သတ္တကမ္မပထသုတ်
 5. ဒသကမ္မပထသုတ်
 6. အဋ္ဌင်္ဂိကသုတ်
 7. ဒသဂသုတ်
 • စတုတ္ထဝဂ်
 1. စတုဓာတုသုတ်
 2. ပုဗ္ဗေသမ္ဗောဓသုတ်
 3. အစရိံသုတ်
 4. နောစေဒံသုတ်
 5. ဧကန္တဒုက္ခသုတ်
 6. အဘိနန္ဒသုတ်
 7. ဥပ္ပါဒသုတ်
 8. သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 9. ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 10. တတိယသမဏဗြာစ္မဏသုတ်

အနမတကဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. တိဏကဋ္ဌသုတ်
 2. ပထဝီသုတ်
 3. အဿုသုတ်
 4. ခီရသုတ်
 5. ပဗ္ဗတသုတ်
 6. ဘာသပသုတ်
 7. သာဝကသုတ်
 8. ဂင်္ဂါသုတ်
 9. ဒဏ္ဍသုတ်
 10. ပုဂ္ဂလသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. သုခိတသုတ်
 2. တိံသမတ္တသုတ်
 3. မာတုသုတ်
 4. ပိတုသုတ်
 5. ဘာတုသုတ်
 6. ဘဂိနိသုတ်
 7. ပုတ္တသုတ်
 8. ဓီတုသုတ်
 9. ဝေပုလဒပဗ္ဗတသုတ်

ကဿပသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. သန္တုဋ္ဌသုတ်
 2. အနောတ္တပ္ပီသုတ်
 3. စန္ဒူပမသုတ်
 4. ကုလူပကသုတ်
 5. ဇိဏ္ဏသုတ်
 6. ဩဝါဒသုတ်
 7. ဒုတိယဩဝါဒသုတ်
 8. တတိယဩဝါဒသုတ်
 9. ဈာနာဘိညသုတ်
 10. ဥပဿဘသုတ်
 11. စီဝရသုတ်
 12. ပရံမရဏသုတ်
 13. သဒ္ဓမ္မပ္ပတိရူပကသုတ်

လာဘသက္ကာရသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. ဒါရုဏသုတ်
 2. ဗဠိသသုတ်
 3. ကုမ္မသုတ်
 4. ဒီဃလောမိကသုတ်
 5. မီဠှကသုတ်
 6. အသနိသုတ်
 7. ဒိဒ္ဓသုတ်
 8. သိင်္ဂါလသုတ်
 9. ဝေရမ္ဘသုတ်
 10. သဂါထကသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. သုဝဏ္ဏပါတိသုတ်
 2. ရူပိယပါတိသုတ်
 3. သုဝဏ္ဏနိက္ခသုတ္တောဒိအဋ္ဌက
 • တတိယဝဂ်
 1. မာတုဂါမသုတ်
 2. ကလျာဏီသုတ်
 3. ဧကပုတ္တကသုတ်
 4. ဧကဓိတုသုတ်
 5. သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 6. ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 7. တတိယသမယဗြာဟ္မဏသုတ်
 8. ဆဝိသုတ်
 9. ရဇ္ဇုသုတ်
 10. ဘိက္ခုသုတ်

ရာဟုလသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. စက္ခုသုတ်
 2. ရူပသုတ်
 3. ဝိညာဏသုတ်
 4. သမ္ဖဿသုတ်
 5. ဝေဒနာသုတ်
 6. သညာသုတ်
 7. သဉ္စေတနာသုတ်
 8. တဏှာသုတ်
 9. ဓာတုသုတ်
 10. ခန္ဓသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. စက္ခုသုတ်
 2. ပါဒိသုတ္တနဝက
 3. အနုသယသုတ်
 4. အပဂတသုတ်

လက္ခဏသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမဝဂ်
 1. အဋ္ဌိသုတ်
 2. ပေသိသုတ်
 3. ပိဏသုတ်
 4. နိစ္ဆဝိသုတ်
 5. အသိလောမသုတ်
 6. သတ္တိသုတ်
 7. ဥသုလောမသုတ်
 8. သူစိလောမသုတ်
 9. ဒုတိယသူစိလောမသုတ်
 10. ကမ္ဘဏ္ဍသုတ်
 • ဒုတိယဝဂ်
 1. သသီသကသုတ်
 2. ဂူထခါဒသုတ်
 3. နိစ္ဆဝိတ္ထိသုတ်
 4. မင်္ဂုလိတ္ထိသုတ်
 5. ဩကိလိနီသုတ်
 6. အသီသကသုတ်
 7. ပါပဘိက္ခုသုတ်
 8. ပါပဘိက္ခုနီသုတ်
 9. ပါပသိက္ခမာသုတ်
 10. ပါပသာမဏေရသုတ်
 11. ပါပသာမဏေရီသုတ်

ဩပမ္မသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. ကူဋသုတ်
 2. နခသိခသုတ်
 3. ကုလသုတ်
 4. ဩက္ခာသုတ်
 5. သတ္တိသုတ်
 6. နဂ္ဂဟသုတ်
 7. အာဏိသုတ်
 8. ကလိင်္ဂရသုတ်
 9. နာဂသုတ်
 10. ဗိဠာရသုတ်
 11. သီဂါလသုတ်
 12. ဒုတိယသီဂါလသုတ်

ဘိက္ခုသံယုတ်ပြင်ဆင်

 1. ကောလိတသုတ်
 2. ဥပတိဿသုတ်
 3. ဃဋသုတ်
 4. နဝသုတ်
 5. သုဇာတသုတ်
 6. လကုဏကဘဒ္ဒိယသုတ်
 7. ဝိသာခသုတ်
 8. နန္ဒသုတ်
 9. တိဿသုတ်
 10. ထေရနာမကသုတ်
 11. မဟာကပ္ပိနသုတ်
 12. သဟာယကသုတ်

ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ခန္ဓသံယုတ်ပြင်ဆင်

နာကုလပိတုဝဂ်ပြင်ဆင်

 • နကုလပိတုသုတ်
 • ဒေဝဒဟသုတ်
 • ဟာလိဒ္ဒိကာနိသုတ်
 • ဒုတိယဟာလိဒ္ဒိကာနိသုတ်
 • သမာဓိသုတ်
 • ပဋိသလ္လာဏသုတ်
 • ဥပါဒါပရိတဿနာသုတ်
 • ဒုတိယဥပါဒါပရိတဿနာသုတ်
 • ကာလတ္တယအနိစ္စသုတ်
 • ကာလတ္တယဒုက္ခသုတ်
 • ကာလတ္တယအနတ္တသုတ်

အနိစ္စဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အနိစ္စသုတ်
 • ဒုက္ခသုတ်
 • အနတ္တသုတ်
 • ယဒနိစ္စသုတ်
 • ယံဒုက္ခသုတ်
 • ယဒနတ္တာသုတ်
 • သဟေတုအနိစ္စသုတ်
 • သဟေတုဒုက္ခသုတ်
 • သဟေတုအနတ္တသုတ်
 • အာနန္ဒသုတ်

ဘာရဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဘာရသုတ်
 • ပရိညသုတ်
 • အဘိဇာနသုတ်
 • ဆန္ဒရာဂသုတ်
 • အဿာဒသုတ်
 • ဒုတိယအဿာဒသုတ်
 • တတိယအဿာဒသုတ်
 • အဘိနန္ဒနသုတ်
 • ဥပ္ပါဒသုတ်
 • အဃမူလသုတ်
 • ပဘင်္ဂုသုတ်

နတုမှာကဝဂ်ပြင်ဆင်

 • နတုမှာကသုတ်
 • ဒုတိယနတုမှာကသုတ်
 • အညတရဘိက္ခုသုတ်
 • ဒုတိယအညတရဘိက္ခုသုတ်
 • အာနန္ဒသုတ်
 • ဒုတိယအာနန္ဒသုတ်
 • အနုဓမ္မသုတ်
 • ဒုတိယအနုဓမ္မသုတ်
 • တတိယအနုဓမ္မသုတ်
 • စတုတ္ထအနုဓမ္မသုတ်

အတ္တဒီပဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အတ္တဒီပသုတ်
 • ပဋိပဒါသုတ်
 • အနိစ္စသုတ်
 • ဒုတိယအနိစ္စသုတ်
 • သမနုပဿနာသုတ်
 • ခန္ဓသုတ်
 • သောဏသုတ်
 • ဒုတိယသောဏသုတ်
 • နန္ဒိက္ခယသုတ်
 • ဒုတိယနန္ဒိက္ခယသုတ်

ဥပယဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဥပယသုတ်
 • ဗီဇသုတ်
 • ဥဒါနသုတ်
 • ဥပါဒါနပရိဝတ္တသုတ်
 • သတ္တဋ္ဌာနသုတ်
 • သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုတ်
 • အနတ္တလက္ခဏသုတ်
 • မဟာလိသုတ်
 • အာဒိတ္တသုတ်
 • နိရုတ္တိပထသုတ်

အရဟန္တဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဥပါဒိယမာနသုတ်
 • မညမာနသုတ်
 • အဘိနန္ဒမာနသုတ်
 • အနိစ္စသုတ်
 • ဒုက္ခသုတ်
 • အနတ္တသုတ်
 • အနတ္တနိယသုတ်
 • ရဇနီယသဏ္ဌိတသုတ်
 • ရာဓသုတ်
 • သုရာဓသုတ်

ခဇ္ဇနီယဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အဿာဒသုတ်
 • သမုဒယသုတ်
 • ဒုတိယသမုဒယသုတ်
 • အရဟန္တသုတ်
 • ဒုတိယအရဟန္တသုတ်
 • သီဟသုတ်
 • ခဇ္ဇနီယသုတ်
 • ပိဏ္ဍောလျသုတ်
 • ပါလိလေယျသုတ်
 • ပုဏ္ဏမသုတ်

ထေရဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အာနန္ဒသုတ်
 • တိဿသုတ်
 • ယမကသုတ်
 • အနုရာဓသုတ်
 • ဝက္ကလိသုတ်
 • အဿဇိသုတ်
 • ခေမကသုတ်
 • ဆန္နသုတ်
 • ရာဟုလသုတ်
 • ဒုတိယရာဟုလာသုတ်

ပုပ္ဖဝဂ်ပြင်ဆင်

 • နဒီသုတ်
 • ပုပ္ဖသုတ်
 • ဖေဏပိဏ္ဍူပမသုတ်
 • ဂေါမယပိဏ္ဍသုတ်
 • နခသိခါသုတ်
 • သုဒ္ဓိကသုတ်
 • ဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ်
 • ဒုတိယဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ်
 • ဝါသိဇဋသုတ်
 • အနိစ္စသညာသုတ်

အန္တဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အန္တသုတ်
 • ဒုက္ခသုတ်
 • သက္ကာယသုတ်
 • ပရိညေယျသုတ်
 • သမဏသုတ်
 • ဒုတိယသမဏသုတ်
 • သောတာပန္နသုတ်
 • အရဟန္တသုတ်
 • ဆန္ဒပ္ပဟာနသုတ်
 • ဒုတိယဆန္ဒပ္ပဟာနသုတ်

ဓမ္မကထိကဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အဝိဇ္ဇာသုတ်
 • ဝိဇ္ဇာသုတ်
 • ဓမ္မကထိကသုတ်
 • ဒုတိယဓမ္မကထိကသုတ်
 • ဗန္ဓနသုတ်
 • ပရိပုစ္ဆိတသုတ်
 • ဒုတိယပရိပုစ္ဆိတသုတ်
 • သံယောဇနိယသုတ်
 • ဥပါဒါနိယသုတ်
 • သီလဝန္တသုတ်
 • သုတဝန္တသုတ်
 • ကပ္ပသုတ်
 • ဒုတိယကပ္ပသုတ်

အဝိဇ္ဇာဝဂ်ပြင်ဆင်

 • သမုဒယဓမ္မသုတ်
 • ဒုတိယသမုဒယဓမ္မသုတ်
 • တတိယသမုဒယဓမ္မသုတ်
 • အဿာဒသုတ်
 • ဒုတိယအဿာဒသုတ်
 • သမုဒယသုတ်
 • ဒုတိယသမုဒယသုတ်
 • ကောဋ္ဌိကသုတ်
 • ဒုတိယကောဋ္ဌိကသုတ်
 • တတိယကောဋ္ဌိကသုတ်

ကုက္ကုဠဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ကုက္ကုဠသုတ်
 • အနိစ္စသုတ်
 • ဒုတိယအနိစ္စသုတ်
 • တတိယအနိစ္စသုတ်
 • ဒုက္ခသုတ်
 • ဒုတိယဒုက္ခသုတ်
 • တတိယဒုက္ခသုတ်
 • အနတ္တသုတ်
 • ဒုတိယအနတ္တသုတ်
 • တတိယအနတ္တသုတ်
 • နိဗ္ဗိဒါဗဟုလသုတ်
 • အနိစ္စာနုပဿီသုတ်
 • ဒုက္ခာနုပဿီသုတ်
 • အနတ္တာနုပဿီသုတ်

ဒိဋ္ဌိဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အဇ္ဈတ္တသုတ်
 • ဧတံမမသုတ်
 • သောအတ္တာသုတ်
 • နောစမေသိယာသုတ်
 • မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုတ်
 • သက္ကာယဒိဋ္ဌိသုတ်
 • အတ္တာနုဒိဋ္ဌိသုတ်
 • အဘိနိဝေသသုတ်
 • ဒုတိယအဘိနိဝေသသုတ်
 • အာနန္ဒသုတ်

ရာဓသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

 • မာရသုတ်
 • သတ္တသုတ်
 • ဘဝနေတ္တိသုတ်
 • ပရိညေယျသုတ်
 • သမဏသုတ်
 • ဒုတိယသမဏသုတ်
 • သောတာပန္နသုတ်
 • အရဟန္တသုတ်
 • ဆန္ဒရာဂသုတ်
 • ဒုတိယဆန္ဒရာဂသုတ်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

 • မာရသုတ်
 • မာရဓမ္မသုတ်
 • အနိစ္စသုတ်
 • အနိစ္စဓမ္မသုတ်
 • ဒုက္ခသုတ်
 • ဒုက္ခဓမ္မသုတ်
 • အနတ္တသုတ်
 • အနတ္တဓမ္မသုတ်
 • ခယဓမ္မသုတ်
 • ဝယဓမ္မသုတ်
 • သမုဒယဓမ္မသုတ်
 • နိရောဓဓမ္မသုတ်

အာယာစနဝဂ်ပြင်ဆင်

 • မာရာဒိသုတ္တ ဧကာဒသကသုတ်
 • နိရောဓဓမ္မသုတ်

ဥပနိသိန္နဝဂ်ပြင်ဆင်

 • မာရာဒိသုတ္တ ဧကာဒသကသုတ်
 • နိရောဓဓမ္မသုတ်

ဒိဋ္ဌိသံယုတ်ပြင်ဆင်

သောတာပတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဝါတသုတ်
 • ဧတံမမသုတ်
 • သောအတ္တာသုတ်
 • နောစမေသိယာသုတ်
 • နတ္ထိဒိန္နသုတ်
 • ကရောတောသုတ်
 • ဟေတုသုတ်
 • မဟာဒိဋ္ဌိသုတ်
 • သဿတဒိဋ္ဌိသုတ်
 • အသဿတဒိဋ္ဌိသုတ်
 • အန္တဝါသုတ်
 • အနန္တဝါသုတ်
 • တံဇီဝံ တံသရီရံသုတ်
 • အညံဇီဝံ အညံသရီရံသုတ်
 • ဟောတိတထာဂတောသုတ်
 • နဟောတိတထာဂတောသုတ်
 • ဟောတိစ နစ ဟောတိ တထာဂတောသုတ်
 • နေဝဟောတိ နနဟောတိ တထာဂတောသုတ်

ဒုတိယဂမနဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဝါတသုတ်
 • နေဝဟောတိ နနဟောတိသုတ်
 • ရူပီအတ္ထာသုတ်
 • အရူပီအတ္ထာသုတ်
 • ရူပီစ အရူပီစ အတ္ထာသုတ်
 • နေဝရူပီ နာရူပီအတ္ထာသုတ်
 • ဧကန္တသုခီသုတ်
 • ဧကန္တဒုက္ခီသုတ်
 • သုခဒုက္ခီသုတ်
 • အဒုက္ခမသုခီသုတ်

တတိယဂမနဝဂ်ပြင်ဆင်

 • နဝါတသုတ်
 • အဒုက္ခမသုခီသုတ်

စတုတ္ထဂမနဝဂ်ပြင်ဆင်

 • နဝါတသုတ်
 • အဒုက္ခမသုခီသုတ်

ဩက္ကန္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • စက္ခုသုတ်
 • ရူပသုတ်
 • ဝိညာဏသုတ်
 • သမ္ဖဿသုတ်
 • သမ္ဖဿဇာသုတ်
 • ရူပသညာသုတ်
 • ရူပသဉ္စေတနာသုတ်
 • ရူပတဏှာသုတ်
 • ပထဝီဓာတုသုတ်
 • ခန္ဓသုတ်

ဥပ္ပါဒသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • စက္ခုသုတ်
 • ရူပသုတ်
 • ဝိညာဏသုတ်
 • သမ္ဖဿသုတ်
 • သမ္ဖဿဇာသုတ်
 • သညာသုတ်
 • သဉ္စေတနာသုတ်
 • တဏှာသုတ်
 • ဓာတုသုတ်
 • ခန္ဓသုတ်

ကိလေသသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • စက္ခုသုတ်
 • ရူပသုတ်
 • ဝိညာဏသုတ်
 • သမ္ဖဿသုတ်
 • သမ္ဖဿဇာသုတ်
 • သညာသုတ်
 • သဉ္စေတနာသုတ်
 • တဏှာသုတ်
 • ဓာတုသုတ်
 • ခန္ဓသုတ်

သာရိပုတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ဝိဝေကဇသုတ်
 • အဝိတက္ကသုတ်
 • ပီတိသုတ်
 • ဥပေက္ခာသုတ်
 • အာကာသာနဉ္စာယတနသုတ်
 • ဝညာဏဉ္စာယတနသုတ်
 • အာကိဉ္စညာယတနသုတ်
 • နေဝသညာနာသညာယတနသုတ်
 • နိရောဓသမာပတ္တိသုတ်
 • သုစိမုခီသုတ်

နာဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • သုဒ္ဓိကသုတ်
 • ပဏီတတရသုတ်
 • ဥပေါသထသုတ်
 • ဒုတိယ ဥပေါသထသုတ်
 • တတိယ ဥပေါသထသုတ်
 • စတုတ္ထ ဥပေါသထသုတ်
 • သုတသုတ်
 • ဒုတိယ သုတသုတ်
 • တတိယ သုတသုတ်
 • စတုတ္ထ သုတသုတ်
 • အဏ္ဍဇဒါနူပကာရသုတ် ဆယ်သုတ်
 • ဇလာဗုဇာဒိဒါနူပကာရသုတ် သုံးဆယ်

သုပဏ္ဏသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • သုဒ္ဓိကသုတ်
 • ဟရန္တိသုတ်
 • ဒွယကာရီသုတ်
 • ဒုတိယာဒိဒွယကာရီသုတ် သုံးဆယ်
 • အဏ္ဍဇဒါနူပကာရသုတ် ဆယ်သုတ်
 • ဇလာဗုဇဒါနူပကာရသုတ် သုံးဆယ်

ဂန္ဓဗ္ဗကာယသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • သုဒ္ဓိကသုတ်
 • သုစရိတသုတ်
 • မူလဂန္ဓဒါတာသုတ်
 • သာရဂန္ဓာဒိဒါတာသုတ် ကိုးသုတ်
 • မူလဂန္ဓဒါနူပကာရသုတ် ဆယ်သုတ်
 • သာရဂန္ဓာဒိဒါန္နပကာရသုတ် ကိုးဆယ်

ဝလာဟကသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • သုဒ္ဓိကသုတ်
 • သုစရိတသုတ်
 • သီတဝလာဟကဒါနူပကာရ ဆယ်သုတ်
 • ဥဏှဝလာဟကဒါနူပကာရသုတ်
 • သီတဝလာဟကသုတ်
 • ဥဏှဝလာဟကသုတ်
 • အဗ္ဘဝလာဟကသုတ်
 • ဝါတဝလာဟကသုတ်
 • ဝဿဝလာဟကသုတ်

ဝစ္ဆဂေါတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • ရူပအညာဏသုတ်
 • ဝေဒနာအညာဏသုတ်
 • သညာအညာဏသုတ်
 • သင်္ခါရအညာဏသုတ်
 • ဝိညာဏအညာဏသုတ်
 • ရူပအဒဿနစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအနဘိသမယစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအနနုဗောဓစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအပ္ပဋိဝေဓစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအသလ္လက္ခဏစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအနုပလက္ခဏစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအပ္ပစ္စုပလက္ခဏစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအသမပေက္ခဏစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအပ္ပစ္စုပေက္ခဏစသော ငါးသုတ်
 • ရူပအပ္ပစ္စက္ခကမ္မစသော လေးသုတ်
 • ဝိညာဏအပ္ပစ္စက္ခကမ္မသုတ်

ဈာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

 • သမာဓိမူလကသမာပတ္တသုတ်
 • သမာဓိမူလကဌိတိသုတ်
 • သမာဓိမူလကဝုဋ္ဌာနသုတ်
 • သမာဓိမူလကကလ္လိတသုတ်
 • သမာဓိမူလကအာရမ္မဏသုတ်
 • သမာဓိမူလကဂေါစရသုတ်
 • သမာဓိမူလကအဘိနီဟာရသုတ်
 • သမာဓိမူလကသက္ကစ္စကာရီသုတ်
 • သမာဓိမူလကသာတစ္စကာရီသုတ်
 • သမာဓိမူလကသပ္ပါယကာရီသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကဌိတိသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကဝုဋ္ဌာနသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကကလ္လိတသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကအာရမ္မဏသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကဂေါစရသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကအဘိနီဟာရသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကသက္ကစ္စသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကသာတစ္စသုတ်
 • သမာပတ္တိမူလကသပ္ပါယကာရီသုတ်
 • ဌိတိမူလကဝုဋ္ဌာနသုတ်စသော ရှစ်သုတ်
 • ဝုဋ္ဌာနမူလကကလ္လိတသုတ်စသော ခုနစ်သုတ်
 • ကလ္လိတမူလကအာရမ္မဏသုတ်စသော ‌ခြောက်သုတ်
 • အာရမ္မဏမူလကဂေါစရသုတ်စသော ငါးသုတ်
 • ဂေါစရမူလကအဘိနီဟာရသုတ်စသော လေးသုတ်
 • အဘိနီဟာရမူလကသက္ကစ္စသုတ်စသော သုံးသုတ်
 • သက္ကစ္စမူလက သာတစ္စကာရီသုတ်စသော နှစ်သုတ်
 • သာတစ္စမူလကသပ္ပါယကာရီသုတ်

သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

သဠာယတနသံယုတ်ပြင်ဆင်

အနိစ္စဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အဇ္ဈတ္တာနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တဒုက္ခသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာနတ္တသုတ်
 • ဗာဟိရာနိစ္စသုတ်
 • ဗာဟိရာဒုက္ခသုတ်
 • ဗာဟိရာနတ္တသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာနိစ္စာတိတာနာဂတသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တဒုက္ခာတိတာနာဂတသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာနတ္တာတိတာနာဂတသုတ်
 • ဗာဟိရာနိစ္စာတိတာနာဂတသုတ်
 • ဗာဟိရဒုက္ခတိတာနာဂတသုတ်
 • ဗာဟိရာနတ္တာတိတာနာဂတသုတ်

ယမကဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမပုဗ္ဗေသမ္ဗောဓသုတ်
 • ဒုတိယပုဗ္ဗေသမ္ဗောဓသုတ်
 • ပဌမ အဿာဒပရိယေသနသုတ်
 • ဒုတိယ အဿာဒပရိယေသနသုတ်
 • ပဌမ နောစေ အဿာဒသုတ်
 • ဒုတိယ နောစေ အဿာဒသုတ်
 • ပဌမာဘိနန္ဒသုတ်
 • ဒုတိယာဘိနန္ဒသုတ်
 • ပဌမဒုက္ခုပ္ပါဒသုတ်
 • ဒုတိယဒုက္ခုပ္ပါဒသုတ်

သဗ္ဗဝဂ်ပြင်ဆင်

 • သဗ္ဗသုတ်
 • ပဟာနသုတ်
 • အဘိညာပရိညာပဟာနသုတ်
 • ပဌမ အပရိဇာနနသုတ်
 • ဒုတိယ အပရိဇာနနသုတ်
 • အာဒိတ္တသုတ်
 • အဒ္ဓဘူတသုတ်
 • သမုဂ္ဃါတသာရုပ္ပသုတ်
 • ပဌမ သမုဂ္ဃါတသပ္ပါယသုတ်
 • ဒုတိယ သမုဂ္ဃါတသပ္ပါယသုတ်

ဇာတိဓမ္မဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဇာတိဓမ္မစသော ဆယ်သုတ်

သဗ္ဗအနိစ္စဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အနိစ္စစသော ကိုးသုတ်
 • ဥပဿဋ္ဌသုတ်

အဝိဇ္ဇာဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်
 • သံယောဇနပဟာနသုတ်
 • သံယောဇနသမုဂ္ဃါတသုတ်
 • အာသဝပဟာနသုတ်
 • အာသဝသမုဂ္ဃါတသုတ်
 • အနုသယပဟာနသုတ်
 • အနုသယသမုဂ္ဃါတသုတ်
 • သဗ္ဗုပါဒါနပရိညာသုတ်
 • ပဌမ သဗ္ဗုပါဒါနပရိယာဒါနသုတ်
 • ဒုတိယ သဗ္ဗုပါဒါနပရိယာဒါနသုတ်

မိဂဇာလဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမ မိဂဇာလသုတ်
 • ဒုတိယ မိဂဇာလသုတ်
 • ပဌမ သမိဒ္ဓိမာရပဉှာသုတ်
 • သမိဒ္ဓိသတ္တပဉှာသုတ်
 • သမိဒ္ဓိဒုက္ခပဉှာသုတ်
 • သမိဒ္ဓိလောကပဉှာသုတ်
 • ဥပသေနအာသီဝိသသုတ်
 • ဥပဝါဏသန္ဒိဋ္ဌိကသုတ်
 • ပဌမ ဆဖဿာယတနသုတ်
 • ဒုတိယ ဖဆဿာယတနသုတ်
 • တတိယ ဆဖဿာယတနသုတ်

ဂိလာနဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမ ဂိလာနသုတ်
 • ဒုတိယ ဂိလာနသုတ်
 • ရာဓအနိစ္စသုတ်
 • ရာဓဒုက္ခသုတ်
 • ရာဓအနတ္တသုတ်
 • ပဌမ အဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်
 • ဒုတိယ အဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်
 • သမ္ဗဟုလဘိက္ခုသုတ်
 • လောကပဉှာသုတ်
 • ဖဂ္ဂုနပဉှာသုတ်

ဆန္နဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ပလောကဓမ္မသုတ်
 • သုညတလောကသုတ်
 • သံခိတ္တဓမ္မသုတ်
 • ဆန္နသုတ်
 • ပုဏ္ဏသုတ်
 • ဗာဟိယသုတ်
 • ပဌမ ဧဇာသုတ်
 • ဒုတိယ ဧဇာသုတ်
 • ပဌမ ဒွယသုတ်
 • ဒုတိယ ဒွယသုတ်

သဠဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အဒန္တအဂုတ္တသုတ်
 • မာလုကျပုတ္တသုတ်
 • ပရိဟာနဓမ္မသုတ်
 • ပမာဒဝိဟာရီသုတ်
 • သံဝရသုတ်
 • ပဋိသလ္လာနသုတ်
 • ပဌမ နတုမှာကသုတ်
 • ဒုတိယ နတုမှာကသုတ်
 • ဥဒကသုတ်

ယောဂက္ခေမိဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ယောဂက္ခေမိသုတ်
 • ဥပါဒါယသုတ်
 • ဒုက္ခသမုဒယသုတ်
 • လောကသမုဒယသုတ်
 • သေယျောဟမသ္မိသုတ်
 • သံယောဇနိယသုတ်
 • ဥပါဒါနိယသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တိကာယတနပရိဇာနနသုတ်
 • ဗာဟိရာယတနပရိဇာနနသုတ်
 • ဥပဿုတိသုတ်

လောကကာမဂုဏဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမ မာရပါသသုတ်
 • ဒုတိယ မာရပါသသုတ်
 • လောကန္တဂမနသုတ်
 • ကာမဂုဏသုတ်
 • သက္ကပဉှသုတ်
 • ပဉ္စသိခသုတ်
 • သာရိပုတ္တသဒ္ဓိဝိဟာရိကသုတ်
 • ရာဟုလောဝါဒသုတ်
 • သံယောဇနိယဓမ္မသုတ်
 • ဥပါဒါနိယဓမ္မသုတ်

ဂဟပတိဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဝေသာလီသုတ်
 • ဝဇ္ဇီသုတ်
 • နာဠန္ဒသုတ်
 • ဘာရဒွါဇသုတ်
 • သောဏသုတ်
 • ဃောသိတသုတ်
 • ဟာလိဒ္ဒိကာနိသုတ်
 • နကုလပိတုသုတ်
 • လောဟိစ္စသုတ်
 • ဝေရဟစ္စာနိသုတ်

ဒေဝဒဟဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ဒေဝဒဟသုတ်
 • ခဏသုတ်
 • ပဌမ ရူပါရာမသုတ်
 • ဒုတိယ ရူပါရာမသုတ်
 • ပဌမ နတုမှာကသုတ်
 • ဒုတိယ နတုမှာကသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တအနိစ္စဟေတုသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တဒုက္ခဟေတုသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာနတ္တဟေတုသုတ်
 • ဗာဟိရာနိစ္စဟေတုသုတ်
 • ဗာဟိရဒုက္ခဟေတုသုတ်
 • ဗာဟိရာနတ္တဟေတုသုတ်

နဝပုရာဏဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ကမ္မနိရောဓသုတ်
 • အနိစ္စနိဗ္ဗာနသပ္ပါယသုတ်
 • ဒုက္ခနိဗ္ဗာနသပ္ပါယသုတ်
 • အနတ္တနိဗ္ဗာနသပ္ပါယသုတ်
 • နိဗ္ဗာနသပ္ပါယပဋိပဒါသုတ်
 • အန္တေဝါသိကသုတ်
 • ကိမတ္ထိယဗြဟ္မစရိယသုတ်
 • အတ္ထိနုခေါ ပရိယာယသုတ်
 • ဣန္ဒြိယသမ္ပန္နသုတ်
 • ဓမ္မကထိကပုစ္ဆသုတ်
 • နန္ဒိက္ခယဝဂ်
 • အဇ္ဈတ္တနန္ဒိက္ခယသုတ်
 • ဗာဟိရနန္ဒိက္ခယသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တအနိစ္စနန္ဒိက္ခယသုတ်
 • ဗာဟိရအနိစ္စနန္ဒိက္ခယသုတ်
 • ဇီဝကမ္ဗဝနသမာဓိသုတ်
 • ဇီဝကမ္ဗဝနပဋိသလ္လာနသုတ်
 • ကောဋ္ဌိကအနိစ္စသုတ်
 • ကောဋ္ဌိကဒုက္ခသုတ်
 • ကောဋ္ဌိကအနတ္တသုတ်
 • မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟာနသုတ်
 • သက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနသုတ်
 • အတ္တာနုဒိဋ္ဌိပဟာနသုတ်
 • သဋ္ဌိပေယျာလဝဂ်
 • အဇ္ဈတ္တအနိစ္စဆန္ဒသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တအနိစ္စရာဂသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တအနိစ္စဆန္ဒရာဂသုတ်
 • ဒုက္ခဆန္ဒာဒိသုတ်
 • အနတ္တဆန္ဒာဒိသုတ်
 • ဗာဟိရာနိစ္စဆန္ဒာဒိသုတ်
 • ဗာဟိရဒုက္ခဆန္ဒာဒိသုတ်
 • ဗာဟိရာနတ္တဆန္ဒာဒိသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာတီတာနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာနာဂတာနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တပစ္စုပ္ပန္နာနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာတီတာဒိဒုက္ခသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာတီတာဒိအနတ္တသုတ်
 • ဗာဟိရာတီတာဒိအနိစ္စသုတ်
 • ဗာဟိရာတီတာဒိဒုက္ခသုတ်
 • ဗာဟိရာတီတာဒိအနတ္တသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာတီတယဒနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာနာဂတယဒနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တပစ္စုပ္ပန္နယဒနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာတီတာဒိယံဒုက္ခသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာတီတာဒိယဒနတ္တသုတ်
 • ဗာဟိရာတီတာဒိယဒနိစ္စသုတ်
 • ဗာဟိရာတီတာဒိယံဒုက္ခသုတ်
 • ဗာဟိရာတီတာဒိယဒနတ္တသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာယတနအနိစ္စသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာယတနဒုက္ခသုတ်
 • အဇ္ဈတ္တာယတနအနတ္တသုတ်
 • ဗာဟိရာယတနအနိစ္စသုတ်
 • ဗာဟိရာယတနဒုက္ခသုတ်
 • ဗာဟိရာယတနအနတ္တသုတ်

သမုဒ္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ပဌမ သမုဒ္ဒသုတ်
 • ဒုတိယ သမုဒ္ဒသုတ်
 • ဗာဠိသိကောပမသုတ်
 • ခီရရုက္ခောပမသုတ်
 • ‌ကောဋ္ဌိကသုတ်
 • ကာမဘူသုတ်
 • ဥဒါယီသုတ်
 • အာဒိတ္တပရိယာယသုတ်
 • ပဌမ ဟတ္ထပါဒေါပမသုတ်
 • ဒုတိယ ဟတ္ထပါဒေါပမသုတ်

အာသီဝိသဝဂ်ပြင်ဆင်

 • အာသီဝိသောပမသုတ်
 • ရထောပမသုတ်
 • ကုမ္မောပမသုတ်
 • ပဌမဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်
 • ဒုတိယဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်
 • အဝဿုတပရိယာယသုတ်
 • ဒုက္ခဓမ္မသုတ်
 • ကိံသုကောပမသုတ်
 • ဝီဏောပမသုတ်
 • ဆပ္ပါဏကောပမသုတ်
 • ယာဝကာလာပိသုတ်

ဝေဒနာသံယုတ်ပြင်ဆင်

သဂါထာဝဂ်ပြင်ဆင်

 • သမာဓိသုတ်
 • သုခသုတ်
 • ပဟာနသုတ်
 • ပါတာလသုတ်
 • ဒဋ္ဌဗ္ဗသုတ်
 • သလ္လသုတ်
 • ပဌမ ဂေလညသုတ်
 • ဒုတိယ ဂေလညသုတ်
 • အနိစ္စသုတ်
 • ဖဿမူလကသုတ်

ရဟောဂတဝဂ်ပြင်ဆင်

 • ရဟောဂတသုတ်
 • ပဌမ အာကာသသုတ်
 • ဒုတိယ အာကာသသုတ်
 • အဂါရသုတ်
 • ပဌမ အာနန္ဒသုတ်
 • ဒုတိယ အာနန္ဒသုတ်
 • ပဌမ သမ္ဗဟုလသုတ်
 • ဒုတိယ သမ္ဗဟုလသုတ်
 • ပဥ္စကင်္ဂသုတ်
 • ဘိက္ခုသုတ်

အဋ္ဌသတပရိယာယဝဂ်ပြင်ဆင်

 • သိဝကသုတ်
 • အဋ္ဌသတသုတ်
 • အညတရဘိက္ခုသုတ်
 • ပုဗ္ဗသုတ်
 • ဉာဏသုတ်
 • သမ္ဗဟုလဘိက္ခုသုတ်
 • ပဌမသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 • ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 • တတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်
 • သုဒ္ဓိကသုတ်
 • နိရာမိသသုတ်

မာတုဂါမသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

 • မာတုဂါမသုတ်
 • ပုရိသသုတ်
 • အာဝေဏိကဒုက္ခသုတ်
 • တီဟိဓမ္မေဟိသုတ်
 • ကောဓနသုတ်
 • ဥပနာဟီသုတ်

ဒုတိယပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဇမ္ဗုခါဒကသံယုတ်ပြင်ဆင်

သာမဏ္ဍကသံယုတ်ပြင်ဆင်

မောဂ္ဂလာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

စိတ္တသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂါမနိသံယုတ်ပြင်ဆင်

အသင်္ခတသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဌမဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

အဗျာကတသံယုတ်ပြင်ဆင်

မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

မဂ္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

အဝိဇ္ဇာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဝိဟာဝဂ်ပြင်ဆင်

မိစ္ဆတ္တဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဋိပတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

အညတိတ္တယပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

သူရိယပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧကဓမ္မပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဧကဓမ္မပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗောဇ္ဈင်္ဂသံယုတ်ပြင်ဆင်

ပဗ္ဗတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂိလာနဝဂ်ပြင်ဆင်

ဥဒါယိဝဂ်ပြင်ဆင်

နီဝရဏဝဂ်ပြင်ဆင်

စက္ကဝတ္တိဝဂ်ပြင်ဆင်

သာကစ္ဆဝဂ်ပြင်ဆင်

အာနာပါနဝဂ်ပြင်ဆင်

နိရောဓဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနအပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုနဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

သတိပဋ္ဌာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

အမ္ဗပါလိဝဂ်ပြင်ဆင်

နာလန္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

သီလဋ္ဌိတိဝဂ်ပြင်ဆင်

အနနုဿုတဝဂ်ပြင်ဆင်

အမတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလကရဏီယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဣဒန္ဒိယသံယုတ်ပြင်ဆင်

သုဒ္ဓိကဝဂ်ပြင်ဆင်

မုဒုတရဝဂ်ပြင်ဆင်

ဆဠိဒန္ဒိယဝဂ်ပြင်ဆင်

သုခိဒန္ဒိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဇရာဝဂ်ပြင်ဆင်

သူကရခတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗောဓိပက္ခိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

သမ္မပ္ပဓာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

အပ္ပမာဒဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဗလသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဧသနာဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

ဣဒ္ဓိပါဒသံယုတ်ပြင်ဆင်

စာပါလဝဂ်ပြင်ဆင်

ပါသာဒကမ္ပနဝဂ်ပြင်ဆင်

အယောဂုဠဝဂ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

အနုရုဒ္ဓသံယုတ်ပြင်ဆင်

ရဟောဂတဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

ဈာနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဩဃဝဂ်ပြင်ဆင်

အာနာပါနသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဧကဓမ္မဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုတိယဝဂ်ပြင်ဆင်

သောတာပတ္တိသံယုတ်ပြင်ဆင်

ဝေဠုဒွါရဝဂ်ပြင်ဆင်

ရာဇာကာရာမဝဂ်ပြင်ဆင်

သရဏာနိဝဂ်ပြင်ဆင်

ပုညာဘိသန္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

သဂါထကပုညာဘိသန္ဒဝဂ်ပြင်ဆင်

သပ္ပညဝဂ်ပြင်ဆင်

မဟာပညဝဂ်ပြင်ဆင်

သစ္စသံယုတ်ပြင်ဆင်

သမာဓိဝဂ်ပြင်ဆင်

ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနဝဂ်ပြင်ဆင်

ကောဋိဂါမဝဂ်ပြင်ဆင်

သီသပါဝနဝဂ်ပြင်ဆင်

ပပါတဝဂ်ပြင်ဆင်

အဘိသမယဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဌမအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ဒုနယအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

တတိယအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

စတုတ္ထအာမကဓညပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်

ပဉ္စဂတိပေယျာလဝဂ်ပြင်ဆင်