အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

လပခ မန္တလေး ကြည်း ၁၆၄၈၅ ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ငွေ ၂၂ ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းထွန်းအောင်

ဗိုလ်မှူးချုပ် ကိုကိုဦး