အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်တံဆိပ်

နမခ မုံရွာ ကြည်း ၁၆၃၉၁ ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်စိုး ၆၁ ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်မောင်အုန်း