၁ သည် မြန်မာဘာသာစကားအရ တစ်ဟု ခေါ်သည်။ တစ်ခု၊ တစ်ကောင်၊ တစ်ယောက်ကို ခေါ်သည်။ ၁ ကို ပထမဟုလဲ ခေါ်သည်။