ဘန်ကောင်မြို့ ဧရာဝန်နတ်ကွန်၏ လေးမျက်နှာဘုရား (ဖြားဖြုံ ဝါ တိုင်းဗြဟ္မာ)
ဗြဟ္မာဒေဝ၏ ဒေဝီအမျိုးသမီးသည် သူရဿတီဖြစ်သည်။

ဗြဟ္မာသည် ဟိန္ဒူဘာသာ၏ နတ်ဒေဝတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာ၏ ဖန်ဆင်းရှင် နတ်ဘုရားတစ်ပါး ဖြစ်သည်။