ဗြဟ္မာ

ဟိန္ဒူဘာသာရှိ ဖန်တီးရှင်နတ်ဘုရား

ဗြဟ္မာသည် ဟိန္ဒူဘာသာ၏ နတ်ဒေဝတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာ၏ ဖန်ဆင်းရှင် နတ်ဘုရားတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ လောကကို ဖန်ဆင်းသူ ဗြဟ္မာ၊ လောကကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ ဗိရှနု(ဗိဿနိုး)၊ လောကကို ဖျက်ဆီးပြီး လောကအသစ် ဘဝအသစ် တစ်ခုကို ထပ်မံဖန်ဆင်းသူ ရှိဗ (သိဝ) ဟူ၍ ဟိန္ဒူဘာသာတွင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးနတ်ကြီး (၃) ပါးတွင် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။

ဘန်ကောင်မြို့ ဧရာဝန်နတ်ကွန်၏ လေးမျက်နှာဘုရား (ဖြားဖြုံ ဝါ တိုင်းဗြဟ္မာ)
ဗြဟ္မာဒေဝ၏ ဒေဝီအမျိုးသမီးသည် သူရဿတီဖြစ်သည်။