ကဏ္ဍ:၂၀၂၂ ကွယ်လွန်သူများ

ကဏ္ဍသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။