ကဏ္ဍ:၂၀၂၀ ကွယ်လွန်သူများ

ကဏ္ဍသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။