လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ စာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယားမှစာရင်းဆောင်းပါး

ဤသည်မှာ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေဒေသများ စာရင်းဖြစ်ပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှုကို တစ် စတုရန်းကီလိုမီတာအလိုက် နေထိုင်သော လူဦးရေအရေအတွက်ဖြင့် တိုင်းတာမှုကို ပြုလုပ်ထားသည်။

၂၀၁၇ ခုနှဏ်တွင် နိုင်ငံအလိုက် လူဦးရေသိပ်သည်းမှု(people per km2)

အချို့သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖြင့် လွတ်လပ်သော နယ်မြေများကို ISO စံညွှန်း ISO 3166-1 အရ ထည့်သွင်းပြုစုထားသည်။ ထို့အပြင် ISO 3166-1 တွင် မပါဝင်သည့် အချို့သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြုနယ်မြေများလည်း ပါဝင်သည်။ ဇယားရှိ ဧရိယာများတွင် ကုန်းတွင်းရေထု(ကန်၊ မြစ်၊ ရေသိုလှောင်ရာနေရာ)တို့ပါ ပါဝင်သည်။

ဤဆောင်းပါး၌ အနောက်ဆုံးကောက်ယူထားသော သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် တရားဝင်းခန့်မှန်းစာရင်းတို့တွင် အဓိကအခြေပြုထားသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ United Nations Department of Economic and Social Affairs ၏ လူဦးရေဌာနကြီး(Population Division)၏ online projections တွင် အခြေပြုထားသည်။[၁]


လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများပြင်ဆင်

အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများနှင့် မဲဆန္ဒနယ်နိုင်ငံများကို စာလုံးစောင်းဖြင့် ပြထားသည်။

ဤစာရင်း၌ ဖော်ပြထားသော ဧရိယာများကို များလှစွာသော ရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

 • ဥရောပသမဂ္ဂသည် ဒေသနိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်ဆိုသည့်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်ပြီး "နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကဲ့သို့သော" ဝိသေသ လက္ခဏာရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၈ နိုင်ငံဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းလူဦးရေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၁၆ ဦးရှိနေပြီး ဤစာရင်းတွင်သာ ဖော်ပြမည်ဆိုပါက အဆင့် ၉၅ တွင် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။(population: 506,913,394 on January 1, 2014,[၂] area: 4,324,782 km2).
 • ဧရိယာတွင် ကုန်းမြေကော ရေထုပါ ပါဝင်သည်။


အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်
 ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေချည်းသာ၊ အန္တာတိကတိုက် မပါဝင်ပေ။) ၁၃၄,၉၄၀,၀၀၀ ၅၂,၁၀၀,၀၀၀ ၇၈၉၂၂၇၄၈၀၀ ၅၈ ၁၅၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁, ၂၀၂၂ USCB's world population clock
 ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေ) ၁၄၈,၉၄၀,၀၀၀ ၅၇,၅၁၀,၀၀၀ ၇၈၉၂၂၇၄၈၀၀ ၅၃ ၁၃၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁, ၂၀၂၂ USCB's World population clock
 ကမ္ဘာ (ရေထုအပါအဝင်) ၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀ ၁၉၆,၉၄၀,၀၀၀ ၇၈၉၂၂၇၄၈၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁, ၂၀၂၂ USCB's World population clock
1   မကာအို (တရုတ်) ၃၀.၅ ၁၂ ၆၅၀,၈၃၄ ၂၁,၃၃၉ ၅၅,၂၆၈ မေ ၅၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ သန်းခေါင်စာရင်း
2   Monaco ၂.၀၂ ၀.၇၈ ၃၇,၅၅၀ ၁၈,၅၈၉ ၄၈,၁၄၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု
3   Singapore ၇၁၉.၉ ၂၇၈ ၅,၆၁၂,၃၀၀ ၇,၇၉၆ ၂၀,၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
4   Hong Kong (တရုတ်) ၁,၁၀၆.၃ ၄၂၇ ၇,၄၀၉,၈၀၀ ၆,၆၉၈ ၁၇,၃၄၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု
5   Gibraltar (UK)[၃] ၆.၈ ၂.၆ ၃၃,၁၄၀ ၄,၈၇၄ ၁၂,၆၂၄ မတ် ၇၊ ၂၀၁၇ Official estimate
6   Bahrain ၇၅၇ ၂၉၂ ၁,၄၅၁,၂၀၀ ၁,၉၁၇ ၄,၉၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 6 February 2017 at the Wayback Machine.
7    Vatican City ၀.၄၄ ၀.၁၇ ၈၀၀ ၁,၈၁၈ ၄,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
8   Malta ၃၁၅ ၁၂၂ ၄၆၀,၂၉၇ ၁,၄၆၁ ၃,၇၈၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
9   Bermuda (UK) ၅၂ ၂၀ ၆၃,၇၇၉ ၁,၂၂၇ ၃,၁၇၈ မေ ၂၁၊ ၂၀၁၆ 2016 Census Preliminary Report
10   Sint Maarten (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၄ ၁၃ ၃၉,၄၁၀ ၁,၁၅၉ ၃,၀၀၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
11   Maldives ၂၉၈ ၁၁၅ ၃၄၄,၀၂၃ ၁,၁၅၄ ၂,၉၈၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
12   ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၂၀၇၉၄၅၄ ၁၁၉၅ ၃၀၉၅ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
13   Jersey (UK) ၁၁၆ ၄၅ ၁၀၄,၂၀၀ ၈၉၈ ၂,၃၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
14   Guernsey (UK) ၇၈ ၃၀ ၆၂,၇၂၃ ၈၀၄ ၂,၀၈၂ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
15   Palestine[၄] ၆,၀၂၀ ၂,၃၂၄ ၄,၈၁၆,၅၀၃ ၈၀၀ ၂,၀၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16   Mayotte ၃၇၄ ၁၄၄ ၂၅၆,၅၁၈ ၆၈၆ ၁,၇၇၇ စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ 2017 census result
17   Barbados ၄၃၀ ၁၆၆ ၂၈၆,၃၈၈ ၆၆၆ ၁,၇၂၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
18 ဖိုင်:Flag of the Collectivity of Saint Martin.svg စိန့်မာတင်ကျွန်း ၅၃.၂ ၂၁ ၃၅,၁၀၇ ၆၆၀ ၁,၇၀၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate
19   Taiwan ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
20   Mauritius ၂,၀၄၀ ၇၈၈ ၁,၂၆၄,၈၈၇ ၆၂၀ ၁,၆၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
21   Lebanon ၁၀,၄၅၂ ၄,၀၃၆ ၆,၀၉၃,၅၀၉ ၅၉၇ ၁,၅၄၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
22   Aruba (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၁၈၀ ၆၉ ၁၀၅,၆၆၈ ၅၈၇ ၁,၅၂၀ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ [၁] Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.
23   San Marino ၆၁ ၂၄ ၃၃,၃၂၆ ၅၄၆ ၁,၄၁၄ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
24   ဇန်ဇိဗာကျွန်း ၂,၄၆၁ ၉၅၀ ၁,၃၀၃,၅၆၉ ၅၃၀ ၁,၃၇၃ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇
25   South Korea ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
26   Nauru ၂၁ ၁၀,၈၀၀ ၅၁၄ ၁,၃၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual estimate
27   Rwanda ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
28   Saint Barthelemy (ပြင်သစ်) ၂၁ ၉,၄၂၇ ၄၄၉ ၁,၁၆၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ Official estimate
29   Curaçao (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၆၃.၉၁ ၁၄၁ ၁၆၁,၅၇၃ ၄၄၄ ၁,၁၅၀ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈ [၂] Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.
30   Tuvalu ၂၆ ၁၀ ၁၁,၃၂၃ ၄၃၆ ၁,၁၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
31   Comoros ၁,၈၆၁ ၇၁၉ ၈၀၆,၁၅၃ ၄၃၃ ၁,၁၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
32   England ၁၃၀,၂၇၉ ၅၀,၃၀၁ ၅၅,၂၆၈,၁၀၀ ၄၂၄ ၁,၀၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
33   နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၅၈၈၇၇၂ ၄၂၄ ၁၀၉၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 9 October 2018 at the Wayback Machine.
34   Haiti ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
35   အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၉၀၅၃၈၀၇၆ ၄၂၃ ၁၀၉၆ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Population clock based on 2011 census
36   အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၄၇၅၀၆၀ ၄၂၉ ၁၁၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
37   Burundi ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
38   Puerto Rico (US)[၅] ၈,၈၆၈ ၃,၄၂၄ ၃,၃၃၇,၁၇၇ ၃၇၆ ၉၇၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
39   Belgium ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
40   ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၂၀၁၄၁၆၂ ၃၇၃ ၉၆၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
41   Guam (US) ၅၄၁ ၂၀၉ ၁၈၄,၂၀၀ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
42   Reunion ၂,၅၀၃.၇ ၉၆၇ ၈၅၀,၉၉၆ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
43   Japan ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
44   Martinique ၁,၁၂၈ ၄၃၆ ၃၇၆,၈၄၇ ၃၃၄ ၈၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
45   Sri Lanka ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
46   El Salvador ၂၁,၀၄၀ ၈,၁၂၄ ၆၅၈၁,၉၄၀ ၃၁၃ ၈၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
47   Marshall Islands ၁၈၁ ၇၀ ၅၆,၀၈၆ ၃၁၀ ၈၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
48   U.S. Virgin Islands (US) ၃၅၂ ၁၃၆ ၁၀၆,၄၀၅ ၃၀၂ ၇၈၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
49   Grenada ၃၄၄ ၁၃၃ ၁၀၃,၃၂၈ ၃၀၀ ၇၇၇ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
50   Saint Lucia ၆၁၇ ၂၃၈ ၁၇၉,၆၆၇ ၂၉၁ ၇၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51   အမေရိကန်ဆမိုးအား (US) ၁၉၇ ၇၆ ၅၇,၁၀၀ ၂၉၀ ၇၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
52   Vietnam ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
53   Saint Vincent and the Grenadines ၃၈၉ ၁၅၀ ၁၀၉,၅၅၇ ၂၈၂ ၇၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 9 September 2016 at the Wayback Machine.
54   ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၃၆၆၆၃၀၁ ၂၆၆ ၆၈၈ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 2 May 2019 at the Wayback Machine.
55   Trinidad and Tobago ၅,၁၅၅ ၁,၉၉၀ ၁,၃၅၆,၆၃၃ ၂၆၃ ၆၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
56   Jamaica ၁၀,၉၉၁ ၄,၂၄၄ ၂,၇၃၀,၈၉၄ ၂၄၈ ၆၄၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
57   ဂွါဒလ်ကျွန်း ၁,၆၂၈.၄ ၆၂၉ ၃၉၅,၇၂၅ ၂၄၃ ၆၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
58   Liechtenstein ၁၆၀ ၆၂ ၃၇,၈၇၇ ၂၃၇ ၆၁၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official estimate
59   Qatar ၁၁,၅၇၁ ၄,၄၆၈ ၂,၇၀၀,၃၉၀ ၂၃၃ ၆၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
60   Luxembourg ၂,၅၈၆ ၉၉၈ ၆၀၂,၀၀၅ ၂၃၃ ၆၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
61   Germany ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate Archived 21 December 2018 at the Wayback Machine.
62   Kuwait ၁၇,၈၁၈ ၆,၈၈၀ ၄,၀၀၇,၀၀၀ ၂၂၅ ၅၈၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
63   ကေးမန်းကျွန်း ၂၅၉ ၁၀၀ ၅၅,၄၅၆ ၂၁၄ ၅၅၄ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result Archived 21 September 2013 at the Wayback Machine.
64   Dominican Republic ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
65   North Korea ၁၂၀,၅၄၀ ၄၆,၅၄၁ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
66   Nigeria ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
67   Seychelles ၄၅၅ ၁၇၆ ၉၅,၈၂၁1 ၂၁၁ ၅၄၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
68    Switzerland ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
69   Gambia ၁၀,၆၉၀ ၄,၁၂၇ ၂,၁၆၃,၇၆၅ ၂၀၂ ၅၂၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
70   Italy ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate Archived 16 July 2018 at the Wayback Machine.
71   Nepal ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
72   British Virgin Islands (UK) ၁၅၁ ၅၈ ၂၉,၅၃၇ ၁၉၆ ၅၀၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate Archived 25 May 2002 at the Wayback Machine.
73   Antigua and Barbuda ၄၄၂ ၁၇၁ ၈၆,၂၉၅ ၁၉၅ ၅၀၅ မေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
74   Saint Kitts and Nevis ၂၇၀ ၁၀၄ ၅၁,၉၇၀ ၁၉၂ ၄၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၉ Official estimate Archived 2 June 2013 at the Wayback Machine.
75   Sao Tome and Principe ၁,၀၀၁ ၃၈၆ ၁၈၇,၃၅၆ ၁၈၇ ၄၈၄ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၂ 2012 census result
76   Andorra ၄၆၄ ၁၇၉ ၈၀,၂၀၉ ၁၇၃ ၄၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
77   Kosovo[၆] ၁၀,၉၁၀ ၄,၂၁၂ ၁,၇၈၃,၅၃၁ ၁၆၃ ၄၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
78   Malawi ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
79   Uganda ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ July 1, 2017 Annual official estimate
80   Kiribati ၇၂၆ ၂၈၀ ၁၁၅,၃၀၀ ၁၅၉ ၄၁၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
81   Guatemala ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၇,၂၄၅,၃၄၆ ၁၅၈ ၄၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
82   Tokelau (NZ) ၁၀ ၁,၄၉၉ ၁၅၀ ၃၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
83   ဆာဘာကျွန်း (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁၃ ၁,၉၄၇ ၁၅၀ ၃၈၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆
85   Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၂၁ ၃,၁၉၃ ၁၅၂ ၃၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
86   Federated States of Micronesia ၇၀၁ ၂၇၁ ၁၀၄,၆၀၀ ၁၄၉ ၃၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
87   Isle of Man ၅၇၂ ၂၂၁ ၈၃,၃၁၄ ၁၄၆ ၃၇၈ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ 2016 census result
88   Cyprus ၅,၈၉၆ ၂,၂၇၆ ၈၅၄,၈၀၀ ၁၄၅ ၃၇၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
89   တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၁၄၄၁၅၀၃၅ ၁၄၇ ၃၈၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official estimate
90   Tonga ၇၂၀ ၂၇၈ ၁၀၀,၆၅၁ ၁၄၀ ၃၆၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
91   Anguilla (UK) ၉၆ ၃၇ ၁၃,၄၅၂ ၁၄၀ ၃၆၃ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
92   Indonesia ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၅,၀၁၅,၃၀၀ ၁၃၉ ၃၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
93   Czech Republic ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
94   Thailand ၅၁၃,၁၂၀ ၁၉၈,၁၁၇ ၆၉,၁၈၃,၁၇၃ ၁၃၅ ၃၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
95   Denmark ၄၃,၀၉၈ ၁၆,၆၄၀ ၅,၇၈၅,၈၆၄ ၁၃၄ ၃၄၇ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
96   Cape Verde ၄,၀၃၃ ၁,၅၅၇ ၅၄၄,၀၈၁ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
98   Togo ၅၆,၆၀၀ ၂၁,၈၅၃ ၇,၃၅၂,၀၀၀ ၁၃၀ ၃၃၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 27 August 2018 at the Wayback Machine.
99   France ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၄၇,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
100   Ghana ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
101   Poland ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
102   Iraqi Kurdistan ၄၆,၈၆၁ ၁၈,၀၉၃ ၅,၇၅၄,၇၇၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
103   Northern Mariana Islands (US) ၄၅၇ ၁၇၆ ၅၃,၈၈၃ ၁၁၈ ၃၀၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
104   United Arab Emirates ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
104   Adjara ၂,၈၈၀ ၁,၁၁၂ ၃၃၆,၀၇၇ ၁၁၇ ၃၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄
105   Azerbaijan ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
105   Transnistria ၄,၁၆၃ ၁,၆၀၇ ၄၇၅,၆၆၅ ၁၁၄ ၂၉၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ [၃] Archived 3 August 2017 at the Wayback Machine.
106   ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၁၀၁၉၃၆၆ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
107   ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
108   Slovakia ၄၉,၀၃၆ ၁၈,၉၃၃ ၅,၄၄၃,၁၂၀ ၁၁၁ ၂၈၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
109   Uzbekistan ၄၄၇,၄၀၀ ၁၇၂,၇၄၂ ၃၀,၅၂၂,၅၉၆ ၁၀၇ ၂၇၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Sum of Uzbekistan - Karakalpakstan area and population
110   Austria ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
111   Hungary ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
112   Moldova ၃၃,၈၄၃ ၁၃,၀၆၇ ၃,၅၅၀,၉၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
113   Turkey ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
114   Cuba ၁၀၉,၈၈၄ ၄၂,၄၂၆ ၁၁,၂၂၁,၀၆၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 31 July 2017 at the Wayback Machine.
115   Slovenia ၂၀,၂၇၃ ၇,၈၂၇ ၂,၀၆၆,၈၈၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
116   Ethiopia ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
117   Benin ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၃၆၂,၂၆၉ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
118   Armenia ၂၉,၇၄၃ ၁၁,၄၈၄ ၂,၉၇၂,၉၀၀ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
119   Albania ၂၈,၇၀၃ ၁၁,၀၈၂ ၂,၈၇၀,၃၂၄ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
120   Syria ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
121   Sierra Leone ၇၁,၇၄၀ ၂၇,၆၉၉ ၇,၀၇၅,၆၄၁ ၉၉ ၂၅၆ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result
122   မလေးရှားနိုင်ငံ ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၄၂၀၀၇၀၀ ၁၀၃ ၂၆၈ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
123   Costa Rica ၅၁,၁၀၀ ၁၉,၇၃၀ ၄,၉၄၇,၄၉၀ ၉၇ ၂၅၁ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official estimate
124   အီဂျစ်နိုင်ငံ ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၃၀၁၇၀၆၉ ၁၀၃ ၂၆၆ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
125   Dominica ၇၃၉ ၂၈၅ ၇၁,၂၉၃ ၉၆ ၂၄၉ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
126   Northern Cyprus[၇] ၃,၃၅၅ ၁,၂၉၅ ၃၁၃,၆၂၆ ၉၃ ၂၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate Archived 8 January 2016 at the Wayback Machine.
127   Spain ၅၀၅,၉၉၀ ၁၉၅,၃၆၄ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
128   Cambodia ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၆,၃၁၆,၁၃၆ ၉၀ ၂၃၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
129   Serbia ၇၇,၄၇၄ ၂၉,၉၁၃ ၆,၉၂၅,၁၈၈ ၈၉ ၂၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
130   Kenya ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
131   Iraq [၈] ၃၈၇,၂၆၇ ၁၄၉,၅၂၅ ၃၄,၂၅၅,၂၅၀ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
132   Greece ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
133   ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ January 1, 2017 Official annual estimate
134   Macedonia ၂၅,၇၁၃ ၉,၉၂၈ ၂,၀၇၃,၇၀၂ ၈၁ ၂၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
135   မြန်မာနိုင်ငံ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
136   Honduras ၁၁၂,၄၉၂ ၄၃,၄၃၃ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
137   Senegal ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
138   မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၅၉၆၆၄၃၂ ၈၁ ၂၀၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
139   Timor-Leste ၁၄,၉၁၉ ၅,၇၆၀ ၁,၁၆၇,၂၄၂ ၇၈ ၂၀၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result
140   French Polynesia (ပြင်သစ်) ၃,၅၂၁ ၁,၃၅၉ ၂၆၈,၂၇၀ ၇၆ ၁၉၇ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၂ Preliminary 2012 census result
141   Turks and Caicos Islands (UK) ၄၉၇ ၁၉၂ ၃၇,၉၁၀ ၇၆ ၁၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
142   Ivory Coast ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
143   Khuzestan ၆၄,၀၅၅ ၂၄,၇၃၂ ၄,၇၁၁,၀၀၀ ၇၄ ၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ [၄]
143   Lesotho ၃၀,၃၅၅ ၁၁,၇၂၀ ၂,၂၃၃,၃၃၉ ၇၄ ၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
144   Croatia ၅၆,၅၄၂ ၂၁,၈၃၁ ၄,၁၅၄,၂၁၃ ၇၃ ၁၈၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
145   Burkina Faso ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
146   Brunei ၅,၇၆၅ ၂,၂၂၆ ၄၂၂,၆၇၈ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
147   Tunisia ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 November 2019 at the Wayback Machine.
148   Ukraine[၉] ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
149   Samoa ၂,၈၃၁ ၁,၀၉၃ ၁၉၇,၄၄၈ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
150   Bosnia and Herzegovina ၅၁,၂၀၉ ၁၉,၇၇၂ ၃,၅၁၁,၃၇၂ ၆၉ ၁၇၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 14 November 2018 at the Wayback Machine.
151   Republic of Ireland ၇၀,၂၇၃ ၂၇,၁၃၃ ၄,7၇၉၂,၅၀၀ ၆၈ ၁၇၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 June 2018 at the Wayback Machine.
153   Swaziland ၁၇,၃၆၄ ၆,၇၀၄ ၁,၁၄၅,၉၇၀ ၆၆ ၁၇၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 22 June 2019 at the Wayback Machine.
154   Bonaire ၂၉၄ ၁၁၄ ၁၉,၄၀၈ ၆၆ ၁၇၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ [၅]
155   Norfolk Island (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၃၅ ၁၄ ၂,၃၀၂ ၆၆ ၁၇၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
155   Bulgaria ၁၁၁,၀၀၂ ၄၂,၈၅၈ ၇,၀၅၀,၀၃၄ ၆၄ ၁၆၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 25 June 2018 at the Wayback Machine.
156   ကွတ်ကျွန်းစု (NZ) ၂၃၇ ၉၂ ၁၄,၉၇၄ ၆၃ ၁၆၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
157   Mexico ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
158   Yemen ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
159   Tajikistan ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
160   အီကွေဒေါနိုင်ငံ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၈၀၃၆၈၁ ၆၄ ၁၆၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official projection
161   Tanzania ၈၈၁,၂၈၈ ၃၄၀,၂၆၇ ၅၂,၈၉၅,၅၉၄ ၆၀ ၁၅၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
162   Panama ၇၄,၁၇၇ ၂၈,၆၄၀ ၄,၁၅၈,၇၈၃ ၅၆ ၁၄၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
163   Georgia ၆၉,၇၀၀ ၂၆,၉၁၁ ၃,၇၂၉,၆၀၀ ၅၄ ၁၄၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
164   Guinea ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
165   Nicaragua ၁၂၁,၄၂၈ ၄၆,၈၈၄ ၆,၂၆၂,၇၀၃ ၅၂ ၁၃၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
166   Cameroon ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၇၉၄,၁၆ ၅၁ ၁၃၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
167   အီရန်နိုင်ငံ ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၄၃၃၁၁၄၅ ၅၁ ၁၃၃ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
168   Montserrat (UK) ၁၀၂ ၃၉ ၄,၉၂၂ ၄၈ ၁၂၄ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
169   Wallis & Futuna (ပြင်သစ်) ၂၇၄ ၁၀၆ ၁၃,၁၃၅ ၄၈ ၁၂၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
170   Fiji ၁၈,၃၃၃ ၇,၀၇၈ ၈၆၉,၄၅၈ ၄၇ ၁၂၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
171   South Africa ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
172   Belarus ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
173   အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 6 July 2018 at the Wayback Machine.
174   Montenegro ၁၃,၈၁၂ ၅,၃၃၃ ၆၂၂,၃၈၇ ၄၅ ၁၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
175   Eritrea ၁၂၁,၁၀၀ ၄၆,၇၅၇ ၅,၄၈၂,၀၀၀ ၄၅ ၁၁၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
176   Liberia ၉၇,၀၃၆ ၃၇,၄၆၆ ၄,၂၈၉,၅၂၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
177   Madagascar ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
178   Equatorial Guinea ၂၈,၀၅၁ ၁၀,၈၃၁ ၁,၂၂၂,၄၄၂ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
179   ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၁၇၆၅၅၇၁ ၄၅ ၁၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 28 October 2016 at the Wayback Machine.
180   Palau ၄၈၈ ၁၈၈ ၂၀,၉၀၁ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
181   Guinea-Bissau ၃၆,၁၂၅ ၁၃,၉၄၈ ၁,၅၅၃,၈၂၂ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
182   Lithuania ၆၅,၃၀၀ ၂၅,၂၁၂ ၂,၈၀၂,၀၄၇ ၄၃ ၁၁၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
183   Cocos (Keeling) Islands (ဩစတြေးလျ) ၁၄ ၅၅၀ ၃၉ ၁၀၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
184   Djibouti ၂၃,၀၀၀ ၈,၈၈၀ ၈၆၄,၆၁၈ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ Official estimate Archived 4 March 2016 at the Wayback Machine.
185   Zimbabwe ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၈၄၈,၉၀၅ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
186   Saint Helena (UK) ၁၂၂ ၄၇ ၄,၅၃၄ ၃၇ ၉၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ 2016 census result
187   Democratic Republic of the Congo ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
188   Mozambique ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၈,၈၆၁,၈၆၃ ၃၆ ၉၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official census result
189   Venezuela ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၈၂၈,၁၁၀ ၃၅ ၉၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
190   Faroe Islands (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၁,၃၉၉ ၅၄၀ ၅၀,၈၄၄ ၃၄ ၈၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
191   အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၄၇၆၆၅၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
192   Kyrgyzstan ၁၉၉,၉၄၅ ၇၇,၁၉၉ ၆,၁၄၀,၂၀၀ ၃၁ ၈၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
193   Latvia ၆၄,၅၆၂ ၂၄,၉၂၈ ၁,၉၂၃,၅၀၀ ၃၀ ၇၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
194   Estonia ၄၅,၃၃၉ ၁၇,၅၀၅ ၁,၃၁၅,၆၃၅ ၂၉ ၇၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 23 November 2012 at the Wayback Machine.
195   Bahamas ၁၃,၉၄၀ ၅,၃၈၂ ၃၈၆,၈၇၀ ၂၈ ၇၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
195   Abkhazia ၈,၆၆၀ ၃,၃၄၄ ၂၄၃,၂၀၀ ၂၈ ၇၃ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
196   Laos ၂၃၆,၈၀၀ ၉၁,၄၂၉ ၆,၄၉၂,၄၀၀ ၂၇ ၇၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result Archived 18 March 2020 at the Wayback Machine.
197   Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်) ၂၄၂ ၂,၆၀၅ ၆,၀၈၁ ၂၅ ၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate
198   Peru ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
199   ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၄၉၆၂၆၈၂ ၂၅ ၆၅ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
200   Somalia ၄၆၁,၅၃၇ ၁၇၈,၂၀၀ ၁၁,၂၃၄,၈၂၀ ၂၄ ၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
201   Angola ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၉,၂၅၀,၀၀၉ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 4 June 2016 at the Wayback Machine.
202   Chile ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
203   Solomon Islands ၂၈,၃၇၀ ၁၀,၉၅၄ ၆၅၁,၇၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official annual estimate
204   ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၄၈၉၄၉၈ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
205   Zambia ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
206   Sudan ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
207   Vanuatu ၁၂,၁၉၀ ၄,၇၀၇ ၂၇၂,၄၅၉ ၂၂ ၅၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official mini-census result Archived 18 July 2018 at the Wayback Machine.
208   Inner Mongolia ၁,၁၈၃,၀၀၀ ၄၅၆,၇၅၉ ၂၅,၂၀၀,၀၀၀ ၂၁.၃ ၅၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
209   Bhutan ၃၈,၃၉၄ ၁၄,၈၂၄ ၈၀၂,၂၉၆ ၂၁ ၅၄ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ Official population clock Archived 19 March 2016 at the Wayback Machine.
210   တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
211   Somaliland ၁၇၆,၁၂၀ ၆၈,၀၀၀ ၃,၅၀၈,၁၈၀ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
212   Åland Islands (ဖင်လန်နိုင်ငံ) ၁,၅၅၂ ၅၉၉ ၂၈,၅၀၂ ၁၈ ၄၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate
213   Algeria ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
214   Niger ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
215   နယူးဇီလန် ၂၇၀၄၆၇ ၁၀၄၄၂၈ ၅၁၅၆၅၆၃ ၁၉ ၄၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
216   Papua New Guinea ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
217   Uruguay ၁၇၆,၂၁၅ ၆၈,၀၃၇ ၂,၉၉၀,၄၅၂ ၁၇ ၄၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
218   Paraguay ၄၀၆,၇၅၂ ၁၅၇,၀၄၈ ၇,၅၀၂,၉၈၃ ၁၇ ၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
219   Belize ၂၂,၉၆၅ ၈,၈၆၇ ၃၈၇,၈၇၉ ၁၇ ၄၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
220   Norway ၃၂၃,၇၈၂ ၁၂၅,၀၁၃ ၅,၃၀၂,၇၇၈ ၁၆ ၄၁ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
221   Finland ၃၃၈,၄၂၄ ၁၃၀,၆၆၆ ၅,၅၁၃,၇၀၈ ၁၆ ၄၁ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official monthly estimate
222   Argentina ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
222   Saudi Arabia ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
222   Republic of the Congo ၃၄၂,၀၀၀ ၁၃၂,၀၄၇ ၅,၂၆၁,၀၀၀ ၁၅.၄ ၃၉.၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
223   Mali ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
224   Christmas Island (ဩစတြေးလျ) ၁၃၇ ၅၃ ၂,၀၇၂ ၁၅ ၃၉ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
225   New Caledonia (ပြင်သစ်) ၁၈,၅၇၅ ၇,၁၇၂ ၂၅၈,၉၅၈ ၁၄ ၃၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
226   Oman ၃၀၉,၅၀၀ ၁၁၉,၄၉၉ ၄,၁၈၃,၈၄၁ ၁၄ ၃၆ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၅ Weekly official estimate Archived 30 May 2014 at the Wayback Machine.
227   Artsakh ၁၁,၄၅၈ ၄,၄၂၄ ၁၅၀,၉၃၂ ၁၃ ၃၄ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
228   Turkmenistan ၄၉၁,၂၁၀ ၁၈၉,၆၅၇ ၅,၇၅၈,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
229   Chad ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
230   Karakalpakstan ၁၆၄,၉၀၀ ၆၃,၆၆၈ ၁,၇၁၁,၈၀၀ ၁၀.၄ ၂၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
231   Ascension Island (UK) ၈၈ ၃၄ ၈၈၀ ၁၀ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ Preliminary 2008 census result
232   Bolivia ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၃၀၇,၃၁၄ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
233   Russia[၁၀] ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၇၇,၀၈၈ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
234   Gabon ၂၆၇,၆၆၇ ၁၀၃,၃၄၇ ၂,၀၆၇,၅၆၁ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
235   Central African Republic ၆၂၂,၄၃၆ ၂၄၀,၃၂၄ ၄,၇၃၇,၄၂၃ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
236   Kazakhstan ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၈,၂၃၂,၀၀၀ ၁၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
237   Niue (NZ) ၂၆၁ ၁၀၁ ၁,၆၁၃ ၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
238   Guyana ၂၁၄,၉၉၉ ၈၃,၀၁၂ ၇၈၂,၂၂၅ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
239   Libya ၁,၇၇၀,၀၆၀ ၆၈၃,၄၂၄ ၆,၄၇၀,၉၅၆ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
240   ကနေဒါနိုင်ငံ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၈၂၀၇၉၃၃ ၁၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official estimate
241   Botswana ၅၈၁,၇၃၀ ၂၂၄,၆၀၇ ၂,၀၂၄,၉၀၄ ၃.၅ ၉.၁ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result Archived 25 May 2013 at the Wayback Machine.
242   Suriname ၁၆၃,၈၂၀ ၆၃,၂၅၁ ၅၆၈,၃၀၁ ၃.၅ ၉.၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
243   Mauritania ၁,၀၃၀,၇၀၀ ၃၉၇,၉၅၅ ၃,၄၆၁,၀၄၁ ၃.၄ ၈.၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
244   Iceland ၁၀၂,၇၇၅ ၃၉,၆၈၂ ၃၅၀,၇၁၀ ၃.၄ ၈.၈ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
245   ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၆၃၀၇၀၈၅ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official estimate
246   Namibia ၈၂၅,၁၁၈ ၃၁၈,၅၈၀ ၂,၄၁၃,၆၄၃ ၂.၉ ၇.၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
247   French Guiana (ပြင်သစ်) ၈၆,၅၀၄ ၃၃,၃၉၉ ၂၄၄,၁၁၈ ၂.၈ ၇.၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
248   တိဗက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (တရုတ်) ၁,၂၂၈,၄၀၀ ၄၇၄,၂၈၈ ၃,၁၈၀,၀၀၀ ၂.၆ ၆.၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅
249   အနောက်ပိုင်းဆာဟာရဒေသ[၁၁] ၂၅၂,၁၂၀ ၉၇,၃၄၄ ၅၆၇,၄၂၁ ၂.၃ ၆.၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
250   Mongolia ၁,၅၆၄,၁၀၀ ၆၀၃,၉၀၂ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁.၉ ၄.၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine.
251   Tristan da Cunha (UK) ၂၀၇ ၈၀ ၂၆၆ ၁.၃ ၃.၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ Preliminary 2008 census result
252   Pitcairn Islands (UK) ၄၇.၃ ၁၈ ၅၆ ၁.၂ ၃.၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ 2013 census result
253   Falkland Islands (UK)[၁၂] ၁၂,၁၇၃ ၄,၇၀၀ ၂,၅၆၃ ၀.၂၁ ၀.၅၄ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 2012 census result
254   Svalbard and Jan Mayen (နော်ဝေးနိုင်ငံ) ၆၁,၃၉၉ ၂၃,၇၀၆ ၂,၆၅၅ ၀.၀၄ ၀.၁၀ စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate
255   Greenland (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၂,၁၆၆,၀၀၀ ၈၃၆,၂၉၇ ၅၅,၈၇၇ ၀.၀၃ ၀.၀၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်

လူဦးရေသိပ်သည်းမှု အများဆုံး နိုင်ငံများပြင်ဆင်

ဤစာရင်းတွင် လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။

အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်
1   ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၂၀၇၉၄၅၄ ၁၁၉၅ ၃၀၉၅ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
2   Taiwan ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
3   South Korea ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official projection
4   Rwanda ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
5   နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၅၈၈၇၇၂ ၄၂၄ ၁၀၉၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 9 October 2018 at the Wayback Machine.
6   Haiti ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
7   အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၉၀၅၃၈၀၇၆ ၄၂၃ ၁၀၉၆ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ India Population clock Archived 24 November 2015 at the Wayback Machine.
8   အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၄၇၅၀၆၀ ၄၂၉ ၁၁၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
9   Burundi ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
10   Belgium ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
11   ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၂၀၁၄၁၆၂ ၃၇၃ ၉၆၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
12   Japan ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
13   Sri Lanka ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
14   Vietnam ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
15   United Kingdom ၂၄၂,၉၁၀ ၉၃,၇၈၈ ၆၅,၆၄၈,၀၀၀ ၂၇၁ ၇၀၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16   ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၃၆၆၆၃၀၁ ၂၆၆ ၆၈၈ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 2 May 2019 at the Wayback Machine.
17   Germany ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate Archived 21 December 2018 at the Wayback Machine.
18   Dominican Republic ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
19   North Korea ၁၂၂,၇၆၂ ၄၇,၃၉၉ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
20   Nigeria ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
21    Switzerland ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
22   Italy ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate Archived 16 July 2018 at the Wayback Machine.
23   Nepal ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
24   Malawi ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
25   Uganda ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
26   Guatemala ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၅,၈၀၆,၆၇၅ ၁၄၅ ၃၇၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ Annual Official estimate
27   တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၁၄၄၁၅၀၃၅ ၁၄၇ ၃၈၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official estimate
28   Indonesia ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၁,၈၉၀,၉၀၀ ၁၃၈ ၃၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
29   Czech Republic ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
30   Thailand ၁,၅၁၃,၁၂၀ ၅၈၄,၂၁၉ ၆၈,၄၁၄,၀၀၀ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
31   France ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၂၅,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
32   Ghana ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
33   Poland ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
34   United Arab Emirates ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
35   Azerbaijan ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
36   ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၁၀၁၉၃၆၆ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
37   ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
38   Austria ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
39   Hungary ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
40   Turkey ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
41   Cuba ၁၀၉,၈၈၆ ၄၂,၄၂၇ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate Archived 29 March 2017 at the Wayback Machine.
42   Ethiopia ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
43   Syria ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN estimate
44   Benin ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၀၀၂,၅၅၇၈ ၉၈ ၂၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
45   မလေးရှားနိုင်ငံ ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၄၂၀၀၇၀၀ ၁၀၃ ၂၆၈ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
46   အီဂျစ်နိုင်ငံ ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၃၀၁၇၀၆၉ ၁၀၃ ၂၆၆ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
47   Spain ၅၀၃,၇၈၃ ၁၉၄,၅၁၂ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
48   Iraq ၄၃၄,၁၂၈ ၁၆၇,၆၁၈ ၃၈,၂၇၄,၆၁၈ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
49   Cambodia ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၅,၈၄၈,၄၉၅ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
50   Kenya ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51   Greece ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
52   ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
53   မြန်မာနိုင်ငံ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
54   Honduras ၁၁၂,၀၈၈ ၄၃,၂၇၇ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
55   Senegal ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
56   မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၅၉၆၆၄၃၂ ၈၁ ၂၀၉ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
57   Ivory Coast ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
58   Burkina Faso ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
59   Uzbekistan ၄၄၄,၁၀၃ ၁၇၁,၄၆၉ ၃၂,၁၂၀,၅၀၀ ၇၂ ၁၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 14 July 2017 at the Wayback Machine.
60   Tunisia ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 November 2019 at the Wayback Machine.
61   Ukraine[၉] ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
62   Mexico ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
63   Yemen ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
64   Tajikistan ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
65   အီကွေဒေါနိုင်ငံ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၈၀၃၆၈၁ ၆၄ ၁၆၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official projection
66   Tanzania ၈၈၃,၇၄၉ ၃၄၁,၂၁၇ ၅၄,၁၉၉,၁၆၃ ၆၁ ၁၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
67   Guinea ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
68   Cameroon ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ၅၀ ၁၂၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
69   အီရန်နိုင်ငံ ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၄၃၃၁၁၄၅ ၅၁ ၁၃၃ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
70   South Africa ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
71   Afghanistan ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 6 July 2018 at the Wayback Machine.
72   Belarus ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
73   Madagascar ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
74   ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၁၇၆၅၅၇၁ ၄၅ ၁၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock Archived 28 October 2016 at the Wayback Machine.
75   Zimbabwe ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ၃၇ ၉၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
76   Democratic Republic of the Congo ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
77   Venezuela ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
78   Mozambique ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
79   အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၄၇၆၆၅၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
80   Peru ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
81   ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၄၉၆၂၆၈၂ ၂၅ ၆၅ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
82   Angola ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 4 June 2016 at the Wayback Machine.
83   Chile ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
84   Somalia ၆၃၇,၆၅၇ ၂၄၆,၂၀၁ ၁၄,၇၄၃,၀၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
85   ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၄၈၉၄၉၈ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official population clock
86   Zambia ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
87   Sudan ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
88   တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
89   Algeria ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
90   Niger ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
91   Papua New Guinea ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
92   Argentina ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
93   Saudi Arabia ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
94   Mali ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
95   Chad ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
96   Bolivia ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၁၄၅,၇၇၀ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
97   Russia[၁၀] ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၀၉,၆၄၃ ၂၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 18 November 2017 at the Wayback Machine.
98   Kazakhstan ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၇,၁၈၆,၀၀၀ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Monthly official estimate
99   ကနေဒါနိုင်ငံ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၈၂၀၇၉၃၃ ၁၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official estimate
100   ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၆၃၀၇၀၈၅ ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၂ Official estimate
အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်

မှတ်စုများပြင်ဆင်

 1. World Population Prospects
 2. Eurostat-Tables, Graphs and Maps Interface(TGM)table။ European Commission။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 3. စပိန်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏နယ်မြေဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
 4. Borders and area of Palestinian autonomy are not final
 5. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဓနသဟာယနိုင်ငံ။
 6. ကိုဆိုဗို သည် ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အငြင်းပွားနေသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံက ယင်း၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ အစိုးရနှစ်ရပ်သည် ၂၀၁၃ တွင် ဘရပ်စ်ဆဲသဘောတူညီမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ စတင်ခဲ့သည်။ ကိုဆိုဗိုအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် ၁၁၁ နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
 7. တူရကီနိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာ အသိအမှတ်ပြုသည်။
 8. Excluding the population and area of Iraqi Kurdistan, which cover governorates of Erbil, Sulaymaniyah, Halabja and Dohuk. BUT including Kirkuk Governorate and Diyala Governorate
 9. ၉.၀ ၉.၁ ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ် မပါဝင်ပေ။
 10. ၁၀.၀ ၁၀.၁ ခရိုင်းမီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့တို့၏ ဧရိယာနှင့် လူဦးရေစာရင်းတို့ပါဝင်ပြီး ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ကို ရုရှားနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာထားပြီး ဖြစ်သည်။
 11. မော်ရိုကိုနိုင်ငံနှင့် ဆာရာဝီ အာရပ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးမှ ဒေသတစ်ခုလုံးအား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ထိုနှစ်နိုင်ငံကြား၌ အုပ်ချုပ်မှု ခွဲဝေ အုပ်ချုပ်သည်။
 12. အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသည့် ကျွန်းများ