နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ ဇယား

(International Phonetic Alphabet chart မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ International Phonetic Alphabet § Letters

အောက်ပါဇယားတွင် နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤအက္ခရာစနစ်သည် နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအသင်းက တီထွင်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သော စံစနစ်ကျသည့် သဒ္ဒဗေဒသင်္ကေတ (အသံထွက်သင်္ကေတ) များဖြစ်ကြသည်။

တရားဝင် ဇယားပြင်ဆင်

 
The official IPA chart, revised to 2020

သရများပြင်ဆင်

အရှေ့ အလယ် အနောက်
အပိတ်
 
 
 
အပိတ်နီးပါး
 
 
တစ်ဝက်ပိတ်
 
 
 
တစ်ဝက်
တစ်ဝက်ဖွင့်
 
 
 
အဖွင့်နီးပါး
 
အဖွင့်
 
 
 

အမည်းစက်၏ဘေးမှ သရများသည်: နှုတ်ခမ်း ဖြန့်ခြင်း  ဝိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။

ဗျည်းများပြင်ဆင်

Pulmonic consonantsပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:IPA pulmonic consonants

Non-pulmonic consonantsပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:IPA non-pulmonic consonants

Co-articulated consonantsပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:IPA co-articulated consonants

Auxiliary symbolsပြင်ဆင်

Diacritics
◌̥ ◌̊ Voiceless ◌̤ Breathy voiced ◌̪ ◌͆ Dental
◌̬ Voiced ◌̰ Creaky voiced ◌̺ Apical
◌ʰ Aspirated ◌̼ Linguolabial ◌̻ Laminal
◌̹ ◌͗ ◌˒ More rounded ◌ʷ Labialized ◌̃ Nasalized
◌̜ ◌͑ ◌˓ Less rounded ◌ʲ Palatalized ◌ⁿ Nasal release
◌̟ ◌˖ Advanced ◌ˠ Velarized ◌ˡ Lateral release
◌̠ ◌˗ Retracted ◌ˤ Pharyngealized ◌̚ No audible release
◌̈ Centralized ◌̴ Velarized or pharyngealized ◌ᵊ Mid central vowel release
◌̽ Mid-centralized ◌̝ ◌˔ Raised ◌ᶿ Voiceless dental fricative release
◌̩ ◌̍ Syllabic ◌̞ ◌˕ Lowered ◌ˣ Voiceless velar fricative release
◌̯ ◌̑ Non-syllabic ◌̘ Advanced tongue root ◌ʼ Ejective
◌˞ Rhoticity ◌̙ Retracted tongue root ◌͡◌
◌͜◌
Affricate or double articulation
Suprasegmentals
ˈ Primary stress
ˌ Secondary stress
ː Long
ˑ Half-long
◌̆ Extra-short
| Minor (foot) group
Major (intonation) group
. Syllable break
Linking (absence of a break)
Level tones
◌̋ ˥ Extra-high (top)
◌́ ˦ High
◌̄ ˧ Mid
◌̀ ˨ Low
◌̏ ˩ Extra-low (bottom)
ꜜ◌ Downstep
ꜛ◌ Upstep
Tone contours
◌̌ ˩˥ Rising
◌̂ ˥˩ Falling
◌᷄ ˧˥ High rising
◌᷅ ˩˧ Low rising
◌᷇ ˥˧ High falling
◌᷆ ˧˩ Low falling
◌᷈ ˧˦˨ Rising–falling
◌᷉ ˧˨˦ Falling–rising
↗︎ Global rise
↘︎ Global fall
Transcription
[ ] Phonetic transcription
/ / Phonemic transcription
( ) Indistinguishable utterance
⸨ ⸩ Sound obscured
{ } Prosodic notation

See alsoပြင်ဆင်

External linksပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:IPA navigation